රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ නිල ලාංඡනය
විද්‍යා දදාති වනයානං
Location
හොරණ
Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාව
Information
Type Public
Established 1970
Head of school Hemachandra Kodithuwakku
Gender Mixed
Enrollment over 4000
Publication "Royalist" newspaper