රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ
රාජකීය විද්‍යාලය, හොරණ නිල ලාංඡනය
Location

තොරතුරු
වර්ගයPublic
ආදර්ශ පාඨයවිද්‍යා දදාති වනයානං
ආරම්භ කලේ1970
Head of schoolHemachandra Kodithuwakku
බාලක/බාලිකාMixed
Enrollmentover 4000
Publication"Royalist" newspaper