යුරෝපයේ ගංගා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රධාන යුරෝපීය ජලාපවාහනයන් (රතු රේඛා) ජලධාරක ප්‍රදේශ (අළු පැහැති ප්‍රදේශ) වෙන් කරමින් ගලා යයි

මේවා යුරෝපයේ (පරිසර විද්‍යාත්මතව, ධ්‍රැවසීමිත පරිසර කලාපයේ සීමාන්තික බටහිර කොටස - නැගෙනහිර දිගින් රුසියාව ද ඇතුළුව) ප්‍රධාන ගංගා වෙති. ඔවුන්ගේ අතු ගංගා, ජලවහන ප්‍රදේශ, ආදිය සඳහා එක් එක් ලිපිය බලන්න. විෂදත්වය තකා, 100 කිමී ට වඩා දිගු (හෝ වෙන යම් අයුරින් ඉතා වැදගත්) ගංගා මෙම ලැයිස්තුවෙහි දක්වා ඇත. රට අනුව ලැයිස්තුව වල වඩා කෙටි ගංගා දැක ගත හැක.