මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Rtu.jpg
Occupation
Occupation type
Specialty
Activity sectors
Medicine, surgery
Description
Education required
Fields of
employment
Hospitals, Clinics

මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සාව (ඉංග්‍රීසි:  Urology) යනු මෞත්‍ර පද්ධතිය හා සබැඳි වෛද්‍ය විද්‍යා අංශයයි.