බ්ලැක්පුල් දුම්රිය ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
බ්ලැක්පුල් දුම්රිය ස්ථානය
සාමාන්‍ය තොරතුරු
පිහිටි ස්ථානයශ්‍රී ලංකාව
ක්‍රියාකරුශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව
වෙනත් තොරතුරු
තත්ත්වයවසා ඇත
ඉතිහාසය
Openingනැත

බ්ලැක්පුල් දුම්රිය ස්ථානය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ, පිහිටි දුම්රිය ස්ථානයකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]