ප්‍රවර්ගය:AfD debates

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a collection of all currently unclosed AfD debates, categorized as a result of the proposal Wikipedia:AfD categories.

The debates are sorted into the following subcategories using the indicated code in the {{REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD}} template:

cat=M Media and music
cat=O Organisation, corporation, or product
cat=B Biographical
cat=S Society topics
cat=W Web or internet
cat=G Games or sports
cat=T Science and technology
cat=F Fiction and the arts
cat=P Places and transportation
cat=I Indiscernible or unclassifiable topic
cat=? Nominator unsure of category
cat=U Debate not yet sorted

Any input other than one of the above codes will place the debate under the "Debates not yet sorted" category. If no debates are listed under the Nominator Unsure or Debates not yet sorted categories, it means that all currently open debates have been properly categorized into one of the other categories or identified as unclassifiable. It does not indicate that an error has occurred.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:AfD_debates&oldid=514603" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි