ප්‍රවර්ගය:මෙම පිටු තුල, සැකිලි අඩංගු කිරීමේ ප්‍රමාණය, අවසර දී ඇති සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇත

විකිපීඩියා වෙතින්

This category is populated automatically by the MediaWiki software, its name being at MediaWiki:Post-expand-template-inclusion-category. It contains pages which exceed the post-expand include size limit. These pages should be simplified by removing or simplifying calls to templates, or they will not render properly. Note that non-rendered expansions still count towards the limit. See Help:Template#Template limits. This category is sorted by page name and ignores the namespace. This search only displays articles in the category (may include recently removed articles).

Maintenance / clearing pages from this category

Some pages should be cleared with care:

  • Talk page archives should be carefully split into smaller pages, and links to the respective archive should be adapted to clearly indicate where the information is now (as they may serve as evidence which is otherwise lost)
  • The pages that are generated by COIBot (Wikipedia:WikiProject Spam/LinkReports/<domainname> and Wikipedia:WikiProject Spam/Local/<domainname>) can be removed from this category by blanking the 'Additions' section and replacing them with a message that recorded additions can be found in older revids of the page. Note that COIBot may regenerate the pages and repopulate the additions section.

Other pages need to be handled on a case-by-case basis.


Obviously anyone has to be nice and careful. But, in any case, the best person to maintain a page... is the owner of the page, or the owner of the bot that created the page. When someone else has to do the job instead of the owner, the said owner can simply revert and do the job by themself if they are not satisfied by the result.

API calls that return xml formatted lists[සංස්කරණය]

API calls by namespace including recent-first

Namespaces in use as of January 2020:

Other namespaces:

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"මෙම පිටු තුල, සැකිලි අඩංගු කිරීමේ ප්‍රමාණය, අවසර දී ඇති සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇත" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.