ප්‍රවර්ගය:ජපන් සංස්කෘතිය

විකිපීඩියා වෙතින්

Japanese culture consists of the interaction between an indigenous Jōmon culture and subsequent influences from the rest of the world. Culture of China was first mostly influential, starting with the development of the Yayoi culture from around 300 BC. Classical Greek and Indian cultural traditions, combined into Greco-Buddhism, influenced the arts and religions of Japan from the 6th century AD, culminating with the introduction of Mahayana Buddhism. From the 16th century onward, European influence prevailed, with American influences becoming predominant following the end of World War II.

Japan has developed a unique original culture in its arts (ikebana, origami, ukiyo-e), crafts (dolls, lacquerware, pottery), performances (bunraku, dance, kabuki, noh, rakugo, kamishibai), and traditions (games, onsen, sentō, tea ceremony), as well as a unique cuisine.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

N

R

"ජපන් සංස්කෘතිය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.