පරිශීලක සාකච්ඡාව:Sachira Bhanu(sachi)

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

ඔබගේ පැරණි සාකච්ඡා පිටුව[සංස්කරණය]

Mass message log තුළ ඉතා දිගු කලක් සිට ඔබගේ පිටුවට පණිවිඩ ගෙන ඒම පිළිබඳ ගැටලු වාර්තා වේ. එම නිසා පැරණි පණිවිඩ වෙනත් තැනකට ගෙන ගියෙමි. -- Lee (talk) 08:09, 21 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)Reply[reply]

Wikidata weekly summary #584[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #585[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #587[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #588[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #589[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #590[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #591[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #592[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #593[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #594[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #595[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #596[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #597[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #598[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #599[සංස්කරණය]

Welcome to the 600th Wikidata Weekly Summary![සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #601[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #602[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #603[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #604[සංස්කරණය]

[Wikidata] Weekly Summary #605[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #606[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #607[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #608[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #609[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #610[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #611[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #612[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #613[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #614[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #615[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #617[සංස්කරණය]