පරිශීලක සාකච්ඡාව:Sachira Bhanu(sachi)

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
සිංහල විකිපීඩියා

මගේ සාකච්ඡා පිටුවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා

ඔබගේ සාකච්ඡාවට බඳුන් කල යුතු දෑ මෙහි සඳහන් කරන්න.


 • ඔබගේ යෝජනා
 • ඔබගේ චෝදනා
 • අදහස්
 සෑමදෙයක්ම මෙහි යොමු කරන්න.මම නවකයකු බැවින් එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේවි.(කරුණාකර ලිපි අවසානයේ ඔබගේ අත්සන යොදන්න) --Sachira (සචිර ) (talk) 12:24, 10 ජූනි 2015 (යූටීසී)Reply[reply]


ඔබගේ යෝජනා[සංස්කරණය]

ඔබගේ චෝදනා[සංස්කරණය]

මම අවුරුදු 106ක් පරණ පාසලක් පිළිබදව දැම්මහම ඒක වැදගත් නැහැ කියලා අයින් කරනවලු අැයි ඒ.ඒකේ සම්පූර්ණ ඉතිහාස කතාවම මම අැතුලත් කලා.ඒහෙම කරන්න ඒපා.

මේ තියෙන්නෙ ඒකෙ ලින්ක් 1 https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA_%E0%B6%B6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB_%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F_%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA

                           Mudith Malinda

අදහස්[සංස්කරණය]

“ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය“ පිටුව සඳහා “බුදු දහම“ ප්‍රවර්‍ගයක් ඈඳීම ගැන තුති.
විකියයේ නවකයන් ට ප්‍රයෝජනවත් යොමුවක් සඳහා බලන්න - https://si.wikipedia.org/wiki/පරිශීලක:බිඟුවා --Gawesaka (talk) 01:15, 13 ජූලි 2015 (යූටීසී)Reply[reply]

මහාසේන රජ[සංස්කරණය]

මහාසේන රජ ලිපියට 16:13, 9 ජූනි 2015‎ හී එක් කෙරූ අන්තර්ගතය මුළුමුනින්ම http://www.divaina.com/2013/06/17/mano07.html වෙතින් උපුටා ඇත.--L Manju (talk) 18:48, 12 ජූනි 2015 (යූටීසී)Reply[reply]

Wikidata weekly summary #162[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #163[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #164[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #165[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #166[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #167[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #168[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #169[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #170[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #171[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #172[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #173[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #174[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #175[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #176[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #177[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #178[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #179[සංස්කරණය]

Invitation to Wikiproject Featured articles

Cscr-featured.png
Hello, Sachira Bhanu(sachi).

You are invited to join Wikiproject Featured articles, a WikiProject and resource dedicated to improving Wikipedia's number of Featured articles and related topics.

To join the project, just add your name to the member list. Randeer (talk) 14:33, 15 ඔක්තෝබර් 2015 (යූටීසී)Reply[reply]

Wikidata weekly summary #180[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #181[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #182[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #183[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #184[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #185[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #114

Wikidata weekly summary #186[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #187[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #188[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #189[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #190[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #186

සුභ නව වසරක් වේවා[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #191[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #192[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #193[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #194[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #195[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #196[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #196[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #197[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #198[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #199[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #200[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #186

Wikidata weekly summary #201[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #202[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #203[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #204[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #205[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #206[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #207[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #208[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #209[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #210[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #211[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #212[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #213[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #214[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #215[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #216[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #217[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #218[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #219[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #220[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #221[සංස්කරණය]

Wikidata weekly summary #222[සංස්කරණය]