පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee/Archive/2012/දෙසැම්බර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Huge backlog at CSD[සංස්කරණය]

Hi there, I see at ප්‍රවර්ගය:Candidates_for_speedy_deletion there is a massive backlog of speedy deletion requests, that probably should be attended to as a matter of urgency. The articles you will need to go thru carefully, as I see මුල් ගවේෂණය-යුධ අර්බුද has been nominated for CSD, but it looks like it is a move request. The images I am requesting CSD for are copyright violations which definitely should not be hosted on our projects. Could you and other admins possibly tend to this category at your earliest convenience. Cheers, Russavia (talk) 18:19, 25 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Yes, most of the CSD taggings in this project are not correct. Therefore they need to be thoroughly analyzed before deleting. That’s the reason there is a back log on that. I will try my best to attend to it. --Lee (talk) 05:20, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
Thanks Lee, I will be, in the coming weeks going thru files hosted here on si.wp and nominating more for deletion as appropriate. Are you watching the cricket today? Hopefully we kick your butts ;) Russavia (talk) 06:12, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
Are you Australian? I thought you are Russian. --Lee (talk) 06:26, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
Absolutely am mate. Born and bred! True blue through and through! :) BTW, I am trying to get Rumesh Ratnayake (whom I know personally since late 1980s) to get photos of the Sri Lankan cricket squad so that we get them on Commons. :) Russavia (talk) 06:41, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Sorry, just needed to mention that I let Singhalawap know about the CSD problem as well. He is cleaning up too. Cheers, Russavia (talk) 07:22, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)


Navigation menu[සංස්කරණය]

ලිපි වල පහළින් Navigation menu යන්න දිස්වන බවක් දින කිහිපයක සිට නිරික්ෂණය කලෙමි. මේ ගැන කිසිවක් දන්නවාද? ---ශ්වෙත (talk) 08:37, 7 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Vector ඡවියෙහි සිටි නිසා එලෙස දර්ශනය වී ඇත. ඒ ඇයි?---ශ්වෙත (talk) 08:46, 7 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
මා භාවිතා කරන්නේත් එයමයි. ඒත් මට එවැන්නක් පේන්නේ නෑ නේ. --Lee (talk) 14:38, 7 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
මෙය දිස් වන්නට පටන්ගෙන දින 2-3 පමණ වෙයි. Monobook ඡවියට ගිය විට පේන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි විකියේ Vector ඡවියට ගිය විට පේන්නෙත් නැහැ. තව ටිකක් බලන්නම්. තුති --ශ්වෙත (talk) 15:15, 7 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)
අද ඇතුළු වී බැලූ කල ප්‍රශ්නය විසඳී තිබුණි. කරදරකලාට සමාවන්න. ---ශ්වෙත (talk) 05:46, 8 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Another issue -- lack of interwiki links[සංස්කරණය]

Hi again, another issue I've come across is the general lack of interwiki links on articles here on si.wp. This is obviously something that whilst not essential, is not an ideal situation. Is there an online translator from Sinhala to English that I might be able to use in order to translate article titles, and to add relevant interwiki links as necessary? Russavia (talk) 06:18, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

Mmmm... I’m not aware of such service so far. I guess Sinhala is not that much a big language. --Lee (talk) 06:25, 26 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)

විකිපීඩියා:Articles for deletion/රාජයෝග භාවනාව[සංස්කරණය]

Hi Lee, could you take a look at විකිපීඩියා:Articles for deletion/රාජයෝග භාවනාව. It's been open since August, so it might be time to close it. I see that it is still in mainspace, and there has been no attempt to translate it into Sinhala. So perhaps it could either be moved to userspace, or given the nature of the article, deleted until it is translated into Sinhala. What do you think? Russavia (talk) 17:11, 21 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)