පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee/Archive/2012/අප්‍රේල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Thanks[සංස්කරණය]

Thanks for starting the Canadian school article! WhisperToMe (talk) 06:00, 20 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

මෙම සතියේ විශේෂාංග ලිපිය[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපිය/15 හී පවතින ආකෘතියට මෙහි ඇති වචන සහ රූප ඇතුලත් කරන්න පුලුවන්ද? මොකද මේකේ කිසිම පිළිවෙලක් නැනේ. සිඳු ( සාකච්ඡාව / @ ) 07:23, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

I no longer have support of the community. So don’t blame me for anything here. I’m just an observer. --Lee (talk) 07:36, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
I am very sorry to here that & I am surprised to hear that too. If you have not who is having it? Why do you think so? I suppose the community should engage in a discussion about this serious matter. -- ශ්වෙත (talk) 07:41, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)
Dear Lee
You are the most respected user in si.wikipedia for me.
I think that any all (or at least almost all) genuine si.wiki users respect you & support you.
Seems that you have misunderstood something.
Please be active in wikipedia as a user & as a sys op.
Singhalawap (talk) 17:00, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)

New Blog Post[සංස්කරණය]

http://sinhala-encyclopedia.blogspot.com/ --Lee (talk) 04:50, 21 අප්‍රේල් 2012 (යූටීසී)