පරිශීලක:Snowolfd4/New page guidelines

  විකිපීඩියා වෙතින්

  What you should do when creating a new article[සංස්කරණය]

  • Bold the title
  • User ==Headings==
  • Do not bold article text
  • Add categories. If you are not sure what to add, leave the {{uncategorized}} template and an experienced editor will add the cats
  • Wiki link text to important articles using [[square brackets]]
  • Add interwiki links to the related page on the English Wikipedia (Is this necessary, and if it is done, can a bot add the templates linking to other language Wikipedias?)
  • Add references to the article
  • Add relavent external links, but don't spam
  • Do not sign the page, or add any other sort of personal information to it.

  How to use images[සංස්කරණය]

  • [[Image:sample image]]
  • Use left or leave blank for right
  • Use "thumb"
  • Set size if required, or leave blank for default size

  What sort of pages should be created[සංස්කරණය]

  • Has to have encuclopedic value
  • Article subject has to be notable
  • Do not write personal essays
  • Do not write news items

  What should the article title be[සංස්කරණය]

  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Snowolfd4/New_page_guidelines&oldid=11275" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි