පරිශීලක:Snowolfd4/New page guidelines

විකිපීඩියා වෙතින්

What you should do when creating a new article[සංස්කරණය]

 • Bold the title
 • User ==Headings==
 • Do not bold article text
 • Add categories. If you are not sure what to add, leave the {{uncategorized}} template and an experienced editor will add the cats
 • Wiki link text to important articles using [[square brackets]]
 • Add interwiki links to the related page on the English Wikipedia (Is this necessary, and if it is done, can a bot add the templates linking to other language Wikipedias?)
 • Add references to the article
 • Add relavent external links, but don't spam
 • Do not sign the page, or add any other sort of personal information to it.

How to use images[සංස්කරණය]

 • [[Image:sample image]]
 • Use left or leave blank for right
 • Use "thumb"
 • Set size if required, or leave blank for default size

What sort of pages should be created[සංස්කරණය]

 • Has to have encuclopedic value
 • Article subject has to be notable
 • Do not write personal essays
 • Do not write news items

What should the article title be[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Snowolfd4/New_page_guidelines&oldid=11275" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි