පඩියං

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Topaz
Facet Cut Topaz Gemstones in various colors
General
Category Silicate mineral
රසායනික සූත්‍රය Al2SiO4(F,OH)2
Strunz classification 9.AF.35
Crystal symmetry Orthorhombic dipyramidal
H-M symbol: (2/m 2/m 2/m)
Space group: Pbnm
Unit cell a = 4.65 Å, b = 8.8 Å,
c = 8.4 Å; Z = 4
Identification
පාට / පැහැය Colorless (if no impurities), blue, brown, orange, gray, yellow, green, pink and reddish pink
Crystal habit Prismatic crystals with faces striated parallel to long dimension; also columnar, compact, massive
Crystal system Orthorhombic
Cleavage [001] Perfect
Fracture Subconchoidal to uneven
Mohs scale hardness 8 (defining mineral)
Luster Vitreous
Streak White
Diaphaneity Transparent
Specific gravity 3.49–3.57
Optical properties Biaxial (+)
Refractive index nα = 1.606–1.629
nβ = 1.609–1.631
nγ = 1.616–1.638
Birefringence δ = 0.010
Pleochroism Weak in thick sections X = yellow; Y = yellow, violet, reddish; Z = violet, bluish, yellow, pink
Other characteristics Fluorescent, short UV=golden yellow, long UV=cream
References [1][2][3][4]
  1. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., ISBN 0-471-80580-7
  2. Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W. and Nichols, Monte C., ed (1995). "Topaz" (PDF). Handbook of Mineralogy. II (Silica, Silicates). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0-9622097-1-6. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/topaz.pdf. Retrieved December 5, 2011. 
  3. Topaz. Mindat.org. Retrieved on 2011-10-29.
  4. Topaz. Webmineral.com. Retrieved on 2011-10-29.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පඩියං&oldid=343557" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි