නක්‍ෂත්‍රය

විකිපීඩියා වෙතින්
(නැකත් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ජ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අනුව යම් අවස්ථාවක පෘථිවිය‍ට සා‍පේක්‍ෂව සඳ ඇති ස්ථානය (නැකත් කොටුව) එම අවස්ථාවේ නැකත හෙවත් නක්ෂත්‍රය නම්වේ.


අංකය. නම සම්බන්ද තරු විස්තරය රූපය
1 අස්විද
β සහ γ මේෂ
 • අධිපති ග්‍රහයා කේතු
 • : අශ්ව හිස
 • දෙවියා :අස්වින් අශ්ව හිසක් ඇති නිවුන් දෙවියෙකි
 • පිහිටීම අංශක 0° - 13°20' මේෂ
Aries constellation map.png
2; 7 බෙරණ 35, 39, සහ 41 මේෂ
 • අධිපති ග්‍රහයා සිකුරු
 • සංකේතය : යෝනිය , ස්ත්‍රීන්ගේ බාහිර ලිංගික අවයවය
 • දෙවියා : යම (මරණයට අධිපති දෙවියා)
 • පිහිටීම අංශක : 13° 20' - 26°40' මේෂ
Aries constellation map.png
3 කැති. Pleiades
 • අධිපති ග්‍රහයා : රවී
 • සංකේතය පිහිය
 • දෙවියා අග්නි, (ගින්නට අධිපති දෙවියා)
 • පිහිටීම : අංශක 26°40' මේෂ - 10° වෘෂභ
Taurus constellation map.png
4; රෙහෙන ran
 • අධිපති ග්‍රහයා සදු
 • සංකේතය : කරත්තය
 • දෙවියා : බ්‍රහ්ම
 • පිහිටීම : අංශක 10° - 23°20' වෘෂභ
Taurus constellation map.png
5; මුව සිරස λ, φ Orionis
 • අධිපති ග්‍රහයා : කුජ
 • සංකේතය : මුවකුගේ හිස
 • දෙවියා : වන්ද්‍ර දෙවියා
 • පිහිටීම : අංශක 23° 20' වෘෂභ - 6° 40' මිතුන
Orion constellation map.png
6; 4 Ardra
"the moist one"
Betelgeuse
 • Lord: Rahu (North lunar node)
 • Symbol: Teardrop, diamond, a human head
 • Deity : Rudra, the storm god
 • Indian zodiac: 6° 40' - 20° Mithuna
 • Western zodiac: 2° 40' - 16° Cancer
Orion constellation map.png
7; 5 Punarvasu (dual)
"the two restorers of goods", also known as yamakau "the two chariots"
Castor and Pollux
 • Lord: Guru (Jupiter)
 • Symbol : Bow and quiver
 • Deity : Aditi, mother of the gods
 • Indian zodiac: 20° Mithuna - 3°20' Karka
 • Western zodiac 16° - 29°20' Cancer
Gemini constellation map.svg
8; 6 Pushya
"the nourisher", also known as sidhya or tiṣya
γ, δ and θ Cancri
 • Lord: Shani (Saturn)
 • Symbol : Cow's udder, lotus, arrow and circle
 • Deity : Bṛhaspati, priest of the gods
 • Indian zodiac: 3°20' -16°40' Karka
 • Western zodiac 29°20' Cancer - 12°40' Leo
Cancer constellation map.png
9; 7 Āshleshā
"the embrace"
δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae
 • Lord: Budh (Mercury)
 • Symbol: Serpent
 • Deity : Sarpas or Nagas, deified snakes
 • Indian zodiac: 16°40' - 30° Karka
 • Western zodiac 12°40' - 26° Leo
Hydra constellation map.png
10; 15 Maghā
"the bountiful"
Regulus
 • Lord: Ketu (south lunar node)
 • Symbol : Royal Throne
 • Deity : Pitrs, 'The Fathers', family ancestors
 • Indian zodiac: 0° - 13°20' Simha
 • Western zodiac 26° Leo - 9°20' Virgo
Leo constellation map.png
11 Pūrva Phalgunī
"first reddish one"
δ and θ Leonis
 • Lord: Shukra (Venus)
 • Symbol : Front legs of bed, hammock, fig tree
 • Deity : Bhaga, god of marital bliss and prosperity
 • Indian zodiac: 13°20' - 26°40' Simha
 • Western zodiac 9°20' - 22°40' Virgo
Leo constellation map.png
12 Uttara Phalgunī
"second reddish one"
Denebola
 • Lord: Surya (Sun)
 • Symbol: Four legs of bed, hammock
 • Deity : Aryaman, god of patronage and favours
 • Indian zodiac: 26°40' Simha- 10° Kanya
 • Western zodiac 22°40' Virgo - 6° Libra
Leo constellation map.png
13 Hasta
"the hand"
α, β, γ, δ and ε Corvi
 • Lord: Chandra (Moon)
 • Symbol: Hand or fist
 • Deity : Saviti or Surya, the Sun god
 • Indian zodiac: 10° - 23°20' Kanya
 • Western zodiac 6° - 19°20' Libra
Corvus constellation map.png
14 Chitra
"the bright one", a name of Spica
Spica
 • Lord: Mangala (Mars)
 • Symbol: Bright jewel or pearl
 • Deity : Tvastar or Vishvakarman, the celestial architect
 • Indian zodiac: 23°20' Kanya - 6°40' Tula
 • Western zodiac: 19°20' Libra - 2°40' Scorpio
Virgo constellation map.png
15 Svāti
name of Arcturus (of unknown derivation)
Arcturus
 • Lord: Rahu (north lunar node)
 • Symbol: Shoot of plant, coral
 • Deity : Vayu, the Wind god
 • Indian zodiac: 6°40' - 20° Tula
 • Western zodiac 2°40' - 16° Scorpio
Bootes constellation map.png
16; 14 Viśākhā
"forked, having branches"; also known as rādhā "the gift"
α, β, γ and ι Librae
 • Lord: Guru (Jupiter)
 • Symbol : Triumphal arch, potter's wheel
 • Deity : Indra, chief of the gods; Agni, god of Fire
 • Indian zodiac: 20° Tula - 3°20' Vrishchika
 • Western zodiac 16° - 29°20' Scorpio
Libra constellation map.png
17 Anuradha
"following rādhā"
β, δ and π Scorpionis
 • Lord: Shani (Saturn)
 • Symbol : Triumphal archway, lotus
 • Deity : Mitra, one of Adityas of friendship and partnership
 • Indian zodiac: 3°20' - 16°40' Vrishchika
 • Western zodiac 29°20' Scorpio - 12°40' Sagittarius
Scorpius constellation map.svg
18; 16 Jyeshtha
"the eldest, most excellent"
α, σ, and τ Scorpionis
 • Lord: Budh (Mercury)
 • Symbol : circular amulet, umbrella, earring
 • Deity : Indra, chief of the gods
 • Indian zodiac: 16°40' - 30° Vrishchika
 • Western zodiac 12°40' - 26° Sagittarius
Scorpius constellation map.png
19; 17 Mula
"the root"
ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis
 • Lord: Ketu (south lunar node)
 • Symbol : Bunch of roots tied together, elephant goad
 • Deity : Nirrti, goddess of dissolution and destruction
 • Indian zodiac: 0° - 13°20' Dhanus
 • Western zodiac 26° Sagittarius - 9°20' Capricorn
Scorpius constellation map.png
20; 18 Purva Ashadha
"first of the aṣāḍhā", aṣāḍhā "the invincible one" being the name of a constellation
δ and ε Sagittarii
 • Lord: Shukra (Venus)
 • Symbol: Elephant tusk, fan, winnowing basket
 • Deity : Apah, god of Water
 • Indian zodiac: 13°20' - 26°40' Dhanus
 • Western zodiac 9°20' - 22°40' Capricorn
Sagittarius constellation map.png
21 Uttara Ashadha
"second of the aṣāḍhā"
ζ and σ Sagittarii
 • Lord: Surya (Sun)
 • Symbol : Elephant tusk, small bed
 • Deity : Visvedevas, universal gods
 • Indian zodiac: 26°40' Dhanus - 10° Makara
 • Western zodiac 22°40' Capricorn - 6° Aquarius
Sagittarius constellation map.png
22; 20 Abhijit
"victorious"[1]
α, ε and ζ Lyrae - Vega Lord: Brahma
23; 20 Shravana
α, β and γ Aquilae
 • Lord: Chandra (Moon)
 • Symbol : Ear or Three Footprints
 • Deity : Vishnu, preserver of universe
 • Indian zodiac: 10° - 23°20' Makara
 • Western zodiac 6° - 19°20' Aquarius
Aquila constellation map.png
24; 21; 23 Shravishthā
"most famous", also Dhanishta "swiftest"
α to δ Delphini
 • Lord: Mangala (Mars)
 • Symbol : Drum or flute
 • Deity : Eight vasus, deities of earthly abundance
 • Indian zodiac: 23°20' Makara - 6°40' Kumbha
 • Western zodiac 19°20' Aquarius - 2°40' Pisces
Delphinus constellation map.png
25; 22 Shatabhishaj
"requiring a hundred physicians"
γ Aquarii
 • Lord: Rahu (north lunar node)
 • Symbol : Empty circle, 1,000 flowers or stars
 • Deity : Varuna, god of cosmic waters, sky and earth
 • Indian zodiac: 6°40' - 20° Kumbha ; Western zodiac 2°40' - 16° Pisces
Aquarius constellation map.svg
26; 3 Purva Bhadrapada
"the first of the blessed feet"
α and β Pegasi
 • Lord: Guru (Jupiter)
 • Symbol : Swords or two front legs of funeral cot, man with two faces
 • Deity : Ajikapada, an ancient fire dragon
 • Indian zodiac: 20° Kumbha - 3°20' Meena ; Western zodiac 16° - 29°20' Pisces
Pegasus constellation map.png
27; 4 Uttara Bhādrapadā
"the second of the blessed feet"
γ Pegasi and α Andromedae
 • Lord: Shani (Saturn)
 • Symbol : Twins, back legs of funeral cot, snake in the water
 • Deity : Ahir Budhyana, serpent or dragon of the deep
 • Indian zodiac: 3°20' - 16°40' Meena ; Western zodiac 29°20' Pisces - 12°40' Aries
Andromeda constellation map (1).png
28; 5 Revati
"prosperous"
ζ Piscium
 • Lord: Budh (Mercury)
 • Symbol : Fish or a pair of fish, drum
 • Deity : Pushan, nourisher, the protective deity
 • Indian zodiac: 16°40' - 30° Meena
 • Western zodiac 12°40' - 26° Aries
Pisces constellation map.png
 1. Its longitude starts from 06° 40' to 10° 53' 40 in sidereal Capricorn i.e. from the last quarter of Uttra Ashadha to first 1/15 th part of Shravana.[තහවුරු කරන්න] Its span is 4° 13' 40.[තහවුරු කරන්න] The span of 27 mean daily lunar motions totals 355.76167 degrees, and together these total 359.98945 degrees. Considered an "intercalary" lunar mansion.[තහවුරු කරන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නක්‍ෂත්‍රය&oldid=415023" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි