ද්වාරය සාකච්ඡාව:ජීව විද්‍යාව

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Sinhalawap and others, This page is named as a portal,I didn't see that before.It not appropriate to use it as an article page,is it? මම අද තමා දැක්කේ වෙනම article එකකුත් තියෙනවා කියල. http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80_%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80 මොකද කරන්නේ? Shane44 20:58, 25 මැයි 2010 (යූටීසී)Shane44[reply]


Biology is a branch of the natural sciences, and is the study of living organisms and how they interact with their environment. ස්වභාවික විද්‍යාවෙහි ශාඛාවක් වන ජීව විද්‍යාව යනු ජීවීන් පිළිබඳ හැදෑරීම හා ඔවුන් වෙසෙන පරිසරය සමඟ සබඳතාවන් දක්වන අන්දම ය.


I wonder wether the sentence is translated properly? Shane44 07:35, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I don't see any errors in that. Though I would be translating this to some thing like below:

ස්වභාවික විද්‍යාවන්හි අංශයක්වන ජීවවිද්‍යාව යනු, ජීවීන් සහ ඔවුන් පරිසරය සමඟ දක්වන අන්තර් සම්බන්දතාවන් පිලිබඳව සිදුකරන අධ්‍යයනයන් හැඳින්වීමට භාවිතා වන නාමයයි.

But of cause, this would sound better if we split this in to two sentences. --Lee 15:54, 2 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)


homeostasis ?[සංස්කරණය]

homeostasis = ප්‍රතිජීවක?? or homeopathy???

Shane44 07:35, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)