තෙල් ශල්ක

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
තෙල් ශල්ක
අවසාදිත පාෂාණ
Oilshale.jpg
තෙල් ශල්ක දහනය
සංයුතිය
ප්‍රාථමික කෙරොජෙන්, තිරුවාණ, ෆෙල්ස්පාර්, මැටි, කාබනේට්, පයරයිට්
ද්වීතියික යුරේනියම්, යකඩ, වැනේඩියම්, නිකල්, මොලිබ්ඩිනම්

Oil shale, also known as kerogen shale, is an organic-rich fine-grained sedimentary rock containing kerogen (a solid mixture of organic chemical compounds) from which liquid hydrocarbons called shale oil (not to be confused with tight oilcrude oil occurring naturally in shales) can be produced. Shale oil is a substitute for conventional crude oil; however, extracting shale oil from oil shale is more costly than the production of conventional crude oil both financially and in terms of its environmental impact.[1][2] Deposits of oil shale occur around the world, including major deposits in the United States. Estimates of global deposits range from සැකිල්ල:Convert/to of recoverable oil.[2][3][4][5]

Heating oil shale to a sufficiently high temperature causes the chemical process of pyrolysis to yield a vapor. Upon cooling the vapor, the liquid shale oil—an unconventional oil—is separated from combustible oil-shale gas (the term shale gas can also refer to gas occurring naturally in shales). Oil shale can also be burned directly in furnaces as a low-grade fuel for power generation and district heating or used as a raw material in chemical and construction-materials processing.[2][6]

Oil shale gains attention as a potential abundant source of oil whenever the price of crude oil rises.[7][8] At the same time, oil-shale mining and processing raise a number of environmental concerns, such as land use, waste disposal, water use, waste-water management, greenhouse-gas emissions and air pollution.[9][10] Estonia and China have well-established oil shale industries, and Brazil, Germany, and Russia also utilize oil shale.[2]

General composition of oil shales constitutes inorganic matrix, bitumens, and kerogen. Oil shales differ from oil-bearing shales, shale deposits that contain petroleum (tight oil) that is sometimes produced from drilled wells. Examples of oil-bearing shales are the Bakken Formation, Pierre Shale, Niobrara Formation, and Eagle Ford Formation.

Geology[සංස්කරණය කරන්න]

Outcrop of Ordovician oil shale (kukersite), northern Estonia

Oil shale, an organic-rich sedimentary rock, belongs to the group of sapropel fuels.[11] It does not have a definite geological definition nor a specific chemical formula, and its seams do not always have discrete boundaries. Oil shales vary considerably in their mineral content, chemical composition, age, type of kerogen, and depositional history and not all oil shales would necessarily be classified as shales in the strict sense.[3][12] According to the petrologist Adrian C. Hutton of the University of Wollongong, oil shales are not "geological nor geochemically distinctive rock but rather 'economic' term."[13] Their common feature is low solubility in low-boiling organic solvents and generation of liquid organic products on thermal decomposition.[14]

Oil shale differs from bitumen-impregnated rocks (oil sands and petroleum reservoir rocks), humic coals and carbonaceous shale. While oil sands do originate from the biodegradation of oil, heat and pressure have not (yet) transformed the kerogen in oil shale into petroleum, that means that its maturation does not exceed early mesocatagenetic.[2][14][15][16]

General composition of oil shales constitutes inorganic matrix, bitumens, and kerogen. While the bitumen portion of oil shales is soluble in carbon disulfide, kerogen portion is insoluble in carbon disulfide and can contain iron, vanadium, nickel, molybdenum, and uranium.[17] Oil shale contains a lower percentage of organic matter than coal. In commercial grades of oil shale the ratio of organic matter to mineral matter lies approximately between 0.75:5 and 1.5:5. At the same time, the organic matter in oil shale has an atomic ratio of hydrogen to carbon (H/C) approximately 1.2 to 1.8 times lower than for crude oil and about 1.5 to 3 times higher than for coals.[2][11][18] The organic components of oil shale derive from a variety of organisms, such as the remains of algae, spores, pollen, plant cuticles and corky fragments of herbaceous and woody plants, and cellular debris from other aquatic and land plants.[2][19] Some deposits contain significant fossils; Germany's Messel Pit has the status of a Unesco World Heritage Site. The mineral matter in oil shale includes various fine-grained silicates and carbonates.[6][11] Inorganic matrix can contain quartz, feldspars, clays (mainly illite and chlorite), carbonates (calcite and dolomites), pyrite and some other minerals.[17]

Geologists can classify oil shales on the basis of their composition as carbonate-rich shales, siliceous shales, or cannel shales.[20] Another classification, known as the van Krevelen diagram, assigns kerogen types, depending on the hydrogen, carbon, and oxygen content of oil shales' original organic matter.[12] The most commonly used classification of oil shales, developed between 1987 and 1991 by Adrian C. Hutton, adapts petrographic terms from coal terminology. This classification designates oil shales as terrestrial, lacustrine (lake-bottom-deposited), or marine (ocean bottom-deposited), based on the environment of the initial biomass deposit.[6][21] Known oil shales are predominantly aquatic (marine, lacustrine) origin.[14][21] Hutton's classification scheme has proven useful in estimating the yield and composition of the extracted oil.[2]

Reserves[සංස්කරණය කරන්න]

Fossils in Ordovician oil shale (kukersite), northern Estonia

As source rocks for most conventional oil reservoirs, oil shale deposits are found in all world oil provinces, although most of them are too deep to be exploited economically.[22] As with all oil and gas resources, analysts distinguish between oil shale resources and oil shale reserves. "Resources" refers to all oil shale deposits, while "reserves", represents those deposits from which producers can extract oil shale economically using existing technology. Since extraction technologies develop continuously, planners can only estimate the amount of recoverable kerogen.[1][6] Although resources of oil shale occur in many countries, only 33 countries possess known deposits of possible economic value .[23][24] Well-explored deposits, potentially classifiable as reserves, include the Green River deposits in the western United States, the Tertiary deposits in Queensland, Australia, deposits in Sweden and Estonia, the El-Lajjun deposit in Jordan, and deposits in France, Germany, Brazil, China, southern Mongolia and Russia. These deposits have given rise to expectations of yielding at least 40 liters of shale oil per tonne of oil shale, using the Fischer Assay.[6][12]

A 2005 estimate set the total world resources of oil shale at 411 gigatons — equivalent to yield of සැකිල්ල:Convert/to of shale oil though only a part of it is recoverable.[3][4][5] According to the 2010 World Energy Outlook by the International Energy Agency, the world oil shale resources may be equivalent of more than සැකිල්ල:Convert/Toilbbl of oil in place of which more than සැකිල්ල:Convert/Toilbbl may be technically recoverable.[22] For comparison, the world's proven conventional oil reserves were estimated at සැකිල්ල:Convert/Toilbbl, as of 1 January 2007.[25] The largest deposits in the world occur in the United States in the Green River Formation, which covers portions of Colorado, Utah, and Wyoming; about 70% of this resource lies on land owned or managed by the United States federal government.[26] Deposits in the United States constitute 62% of world resources; together, the United States, Russia and Brazil account for 86% of the world's resources in terms of shale-oil content.[23] These figures remain tentative, with exploration or analysis of several deposits still outstanding.[2][6] Professor Alan R. Carroll of University of Wisconsin–Madison regards the Upper Permian lacustrine oil-shale deposits of northwest China, absent from previous global oil shale assessments, as comparable in size to the Green River Formation.[27]

History[සංස්කරණය කරන්න]

Production of oil shale in millions of metric tons, from 1880 to 2010. Source: Pierre Allix, Alan K. Burnham.[28]

Humans have used oil shale as a fuel since prehistoric times, since it generally burns without any processing.[29] Britons of the Iron Age also used to polish it and form it into ornaments.[30] The first UK patent for extracting oil from oil shale was British Crown Patent 303 granted to Becker and Serle in 1684.[17][31][32] Modern industrial mining of oil shale began in 1837 in Autun, France, followed by exploitation in Scotland, Germany, and several other countries.[2][33]

Operations during the 19th century focused on the production of kerosene, lamp oil, and paraffin; these products helped supply the growing demand for lighting that arose during the Industrial Revolution.[34] Fuel oil, lubricating oil and grease, and ammonium sulfate were also produced.[35] The European oil-shale industry expanded immediately before World War I due to limited access to conventional petroleum resources and to the mass production of automobiles and trucks, which accompanied an increase in gasoline consumption.

Although the Estonian and Chinese oil-shale industries continued to grow after World War II, most other countries abandoned their projects due to high processing costs and the availability of cheaper petroleum.[2][6][33][36] Following the 1973 oil crisis, world production of oil shale reached a peak of 46 million tonnes in 1980 before falling to about 16 million tonnes in 2000, due to competition from cheap conventional petroleum in the 1980s.[9][23]

On 2 May 1982, known in some circles as "Black Sunday", Exxon canceled its US$5 billion Colony Shale Oil Project near Parachute, Colorado because of low oil-prices and increased expenses, laying off more than 2,000 workers and leaving a trail of home-foreclosures and small-business bankruptcies.[37] In 1986, President Ronald Reagan signed into law the Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985 which among other things abolished the United States' Synthetic Liquid Fuels Program.[4]

The global oil-shale industry began to revive at the beginning of the 21st century. In 2003, an oil-shale development program restarted in the United States. Authorities introduced a commercial leasing program permitting the extraction of oil shale and oil sands on federal lands in 2005, in accordance with the Energy Policy Act of 2005.[38][39]

Industry[සංස්කරණය කරන්න]

A photograph of Shell Oil's experimental in situ shale oil extraction facility in the Piceance Basin of northwestern Colorado. In the center of the photo, a number of oil recovery pipes lie on the ground. Several oil pumps are visible in the background.
Shell's experimental in-situ oil-shale facility, Piceance Basin, Colorado, USA

As of 2008, industry uses oil shale in Brazil, China, Estonia and to some extent in Germany, and Russia. Several additional countries started assessing their reserves or had built experimental production plants, while others had phased out their oil shale industry.[2] Oil shale serves for oil production in Estonia, Brazil, and China; for power generation in Estonia, China, and Germany; for cement production in Estonia, Germany, and China; and for use in chemical industries in China, Estonia, and Russia.[2][36][40][41]

As of 2009, 80% of oil shale used globally is extracted in Estonia, mainly due to the Oil-shale-fired power plants.[40][42] Oil-shale-fired power plants occur in Estonia, which has an installed capacity of 2,967 megawatts (MW), China (12 MW), and Germany (9.9 MW).[23][43] Israel, Romania and Russia have in the past run power plants fired by oil shale, but have shut them down or switched to other fuel sources such as natural gas.[2][23][44] Jordan and Egypt plan to construct power plants fired by oil shale, while Canada and Turkey plan to burn oil shale along with coal for power generation.[2][23][45] Oil shale serves as the main fuel for power generation only in Estonia, where the oil-shale-fired Narva Power Plants accounted for 95% of country's electrical generation in 2005.[46]

According to the World Energy Council, in 2008 the total production of shale oil from oil shale was 930,000 tonnes, equal to සැකිල්ල:Convert/oilbbl/d, of which China produced 375,000 tonnes, Estonia 355,000 tonnes, and Brazil 200,000 tonnes. In comparison, production of the conventional oil and natural gas liquids in 2008 amounted 3.95 billion tonnes or සැකිල්ල:Convert/Moilbbl/d.[2]

Extraction and processing[සංස්කරණය කරන්න]

A vertical flowchart begins with an oil shale deposit and follows two major branches. Conventional ex situ processes, shown on the right, proceed through mining, crushing, and retorting. Spent shale output is noted. In situ process flows are shown in the left branch of the flowchart. The deposit may or may not be fractured; in either case, the deposit is retorted and the oil is recovered. The two major branches converge at the bottom of the chart, indicating that extraction is followed by refining, which involves thermal and chemical treatment and hydrogenation, yielding liquid fuels and useful byproducts.
Overview of shale oil extraction.

Most exploitation of oil shale involves mining followed by shipping elsewhere, after which one can burn the shale directly to generate electricity, or undertake further processing. The most common methods of surface mining involve open pit mining and strip mining. These procedures remove most of the overlying material to expose the deposits of oil shale, and become practical when the deposits occur near the surface. Underground mining of oil shale, which removes less of the overlying material, employs the room-and-pillar method.[47]

The extraction of the useful components of oil shale usually takes place above ground (ex-situ processing), although several newer technologies perform this underground (on-site or in-situ processing).[48] In either case, the chemical process of pyrolysis converts the kerogen in the oil shale to shale oil (synthetic crude oil) and oil shale gas. Most conversion technologies involve heating shale in the absence of oxygen to a temperature at which kerogen decomposes (pyrolyses) into gas, condensable oil, and a solid residue. This usually takes place between 450 °C (842 °F) and 500 °C (932 °F).[1] The process of decomposition begins at relatively low temperatures (සැකිල්ල:Convert/LoffAoffDorSoffT), but proceeds more rapidly and more completely at higher temperatures.[49]

In-situ processing involves heating the oil shale underground. Such technologies can potentially extract more oil from a given area of land than ex-situ processes, since they can access the material at greater depths than surface mines can. Several companies have patented methods for in-situ retorting. However, most of these methods remain in the experimental phase. One can distinguish true in-situ processes (TIS) and modified in-situ processes (MIS). True in-situ processes do not involve mining the oil shale. Modified in-situ processes involve removing part of the oil shale and bringing it to the surface for modified in-situ retorting in order to create permeability for gas flow in a rubble chimney. Explosives rubblize the oil-shale deposit.[50]

Hundreds of patents for oil shale retorting technologies exist;[51] however, only a few dozen have undergone testing. As of 2006, only four technologies remained in commercial use: Kiviter, Galoter, Fushun, and Petrosix.[52]

Applications and products[සංස්කරණය කරන්න]

Industry can use oil shale as a fuel for thermal power-plants, burning it (like coal) to drive steam turbines; some of these plants employ the resulting heat for district heating of homes and businesses. In addition to its use as a fuel, oil shale may also serve in the production of specialty carbon fibers, adsorbent carbons, carbon black, phenols, resins, glues, tanning agents, mastic, road bitumen, cement, bricks, construction and decorative blocks, soil-additives, fertilizers, rock-wool insulation, glass, and pharmaceutical products.[40] However, oil shale use for production of these items remains small or only in its experimental stages.[2][6] Some oil shales yield sulfur, ammonia, alumina, soda ash, uranium, and nahcolite as shale-oil extraction byproducts. Between 1946 and 1952, a marine type of Dictyonema shale served for uranium production in Sillamäe, Estonia, and between 1950 and 1989 Sweden used alum shale for the same purposes.[6] Oil shale gas has served as a substitute for natural gas, but as of 2009, producing oil shale gas as a natural-gas substitute remained economically infeasible.[53][54]

The shale oil derived from oil shale does not directly substitute for crude oil in all applications. It may contain higher concentrations of olefins, oxygen, and nitrogen than conventional crude oil.[4] Some shale oils may have higher sulfur or arsenic content. By comparison with West Texas Intermediate, the benchmark standard for crude oil in the futures-contract market, the Green River shale oil sulfur content ranges from near 0% to 4.9% (in average 0.76%), where West Texas Intermediate's sulfur content has a maximum of 0.42%.[55] The sulfur content in shale oil from Jordan's oil shales may rise even up to 9.5%.[56] The arsenic content, for example, becomes an issue for Green River formation oil shale. The higher concentrations of these materials means that the oil must undergo considerable upgrading (hydrotreating) before serving as oil-refinery feedstock.[20] Above-ground retorting processes tended to yield a lower API gravity shale oil than the in situ processes. Shale oil serves best for producing middle-distillates such as kerosene, jet fuel, and diesel fuel. Worldwide demand for these middle distillates, particularly for diesel fuels, increased rapidly in the 1990s and 2000s.[4][57] However, appropriate refining processes equivalent to hydrocracking can transform shale oil into a lighter-range hydrocarbon (gasoline).[4]

Economics[සංස්කරණය කරන්න]

 A graph of NYMEX light-sweet crude oil price changes from 1996 to 2009 (not adjusted for inflation). In 1996, the price was about US$20 per barrel. Since then, the prices saw a sharp rise, peaking at over $140 per barrel in 2008. It dropped to about $70 per barrel in mid-2009.
NYMEX light-sweet crude oil prices 1996–2009 (not adjusted for inflation)

The amount of economically recoverable oil shale is unknown.[22] The various attempts to develop oil shale deposits have succeeded only when the cost of shale-oil production in a given region comes in below the price of crude oil or its other substitutes. According to a survey conducted by the RAND Corporation, the cost of producing a barrel of oil at a surface retorting complex in the United States (comprising a mine, retorting plant, upgrading plant, supporting utilities, and spent shale reclamation), would range between US$70–95 ($440–600/m3, adjusted to 2005 values). This estimate considers varying levels of kerogen quality and extraction efficiency. In order to run a profitable operation, the price of crude oil would need to remain above these levels. The analysis also discusses the expectation that processing costs would drop after the establishment of the complex. The hypothetical unit would see a cost reduction of 35–70% after producing its first සැකිල්ල:Convert/Moilbbl. Assuming an increase in output of සැකිල්ල:Convert/koilbbl/d during each year after the start of commercial production, RAND predicts the costs would decline to $35–48 per barrel ($220–300/m3) within 12 years. After achieving the milestone of සැකිල්ල:Convert/Goilbbl, its costs would decline further to $30–40 per barrel ($190–250/m3).[40][47] Some commentators compare the proposed American oil-shale industry to the Athabasca oil-sands industry (the latter enterprise generated over සැකිල්ල:Convert/Moilbbl of oil per day in late 2007), stating that "the first-generation facility is the hardest, both technically and economically".[58][59]

In 2005, Royal Dutch Shell announced that its in-situ process could become competitive for oil prices over $30 per barrel ($190/m3).[60] A 2004 report by the United States Department of Energy stated that both the Shell technology and technology used in the Stuart Oil Shale Project could be competitive at prices above $25 per barrel, and that the Viru Keemia Grupp expected full-scale production to be economical at prices above $18 per barrel ($130/m3).[50][61]

To increase efficiency when retorting oil shale, researchers have proposed and tested several co-pyrolysis processes.[62][63][64][65][66]

A 1972 publication in the journal Pétrole Informations (සැකිල්ල:ISSN) compared shale-based oil production unfavorably with coal liquefaction. The article portrayed coal liquefaction as less expensive, generating more oil, and creating fewer environmental impacts than extraction from oil shale. It cited a conversion ration of සැකිල්ල:Convert/L of oil per one ton of coal, as against සැකිල්ල:Convert/L of shale oil per one ton of oil shale.[33]

A critical measure of the viability of oil shale as an energy source lies in the ratio of the energy produced by the shale to the energy used in its mining and processing, a ratio known as "Energy Returned on Energy Invested" (EROEI). A 1984 study estimated the EROEI of the various known oil-shale deposits as varying between 0.7–13.3[67] although known oil-shale extraction development projects assert an EROEI between 3 to 10. According to the World Energy Outlook 2010, the EROEI of ex-situ processing is typically 4 to 5 while of in-situ processing it may be even as low as 2. However, according to the IEA most of used energy can be provided by burning the spent shale or oil-shale gas.[22]

The water needed in the oil shale retorting process offers an additional economic consideration: this may pose a problem in areas with water scarcity.

Environmental considerations[සංස්කරණය කරන්න]

Mining oil shale involves a number of environmental impacts, more pronounced in surface mining than in underground mining.[68] These include acid drainage induced by the sudden rapid exposure and subsequent oxidation of formerly buried materials, the introduction of metals including mercury[69] into surface-water and groundwater, increased erosion, sulfur-gas emissions, and air pollution caused by the production of particulates during processing, transport, and support activities.[9][10] In 2002, about 97% of air pollution, 86% of total waste and 23% of water pollution in Estonia came from the power industry, which uses oil shale as the main resource for its power production.[70]

Oil-shale extraction can damage the biological and recreational value of land and the ecosystem in the mining area. Combustion and thermal processing generate waste material. In addition, the atmospheric emissions from oil shale processing and combustion include carbon dioxide, a greenhouse gas. Environmentalists oppose production and usage of oil shale, as it creates even more greenhouse gases than conventional fossil fuels.[71] Section 526 of the Energy Independence And Security Act prohibits United States government agencies from buying oil produced by processes that produce more greenhouse gas emissions than would traditional petroleum.[72] Experimental in situ conversion processes and carbon capture and storage technologies may reduce some of these concerns in the future, but at the same time they may cause other problems, including groundwater pollution.[73] Among the water contaminants commonly associated with oil shale processing are oxygen and nitrogen heterocyclic hydrocarbons. Commonly detected examples include quinoline derivatives, pyridine, and various alkyl homologues of pyridine (picoline, lutidine).[74]

Some have expressed concerns over the oil shale industry's use of water. In 2002, the oil shale-fired power industry used 91% of the water consumed in Estonia.[70] Depending on technology, above-ground retorting uses between one and five barrels of water per barrel of produced shale-oil.[47][75][76][77] A 2008 programmatic environmental impact statement issued by the US Bureau of Land Management stated that surface mining and retort operations produce සැකිල්ල:Convert/to of waste water per සැකිල්ල:Convert/ST of processed oil shale.[75] In situ processing, according to one estimate, uses about one-tenth as much water.[78]

Water concerns become particularly sensitive issues in arid regions, such as the western US and Israel's Negev Desert, where plans exist to expand oil-shale extraction despite a water shortage.[79]

Environmental activists, including members of Greenpeace, have organized strong protests against the oil shale industry. In one result, Queensland Energy Resources put the proposed Stuart Oil Shale Project in Australia on hold in 2004.[9][80][81]

Extraterrestrial oil shale[සංස්කරණය කරන්න]

Some comets contain "massive amounts of an organic material almost identical to high grade oil shale," the equivalent of cubic kilometers of such mixed with other material;[82] for instance, corresponding hydrocarbons were detected in a probe fly-by through the tail of Comet Halley during 1986.[83]

See also[සංස්කරණය කරන්න]

 • Core Research Center – a United States Geological Survey facility dedicated to preserving valuable rock-samples threatened with disposal or destruction — including oil shales
 • Kukersite – a well-analyzed marine oil shale found in the Baltic Sea basin
 • Mitigation of peak oil – discussion of attempts to delay and minimize the impact of "peak oil" (the point in time of maximum global petroleum production), including the development of unconventional oil resources
 • Oil reserves – discussion of global crude-oil supplies
 • Oil sands
 • Tasmanite – a marine oil shale found in Tasmania
 • Torbanite – a lacustrine oil shale found in Scotland
 • World energy resources and consumption

References[සංස්කරණය කරන්න]

 1. 1.0 1.1 1.2 Youngquist, Walter (1998). "Shale Oil - The Elusive Energy" (PDF). Hubbert Center Newsletter (Colorado School of Mines) (4). http://hubbert.mines.edu/news/Youngquist_98-4.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-04-17. 
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Dyni, John R. (2010). "Oil Shale". මෙම කෘතිය තුල: Clarke, Alan W.; Trinnaman, Judy A. (PDF). Survey of energy resources (22 සංස්.). WEC. පිටු 93–123. ISBN 978-0-946121-02-1. Archived from the original on 2011-06-22. http://web.archive.org/web/20110622050234/http://www.worldenergy.org/documents/ser_2010_report.pdf. Retrieved 2012-04-22. 
 3. 3.0 3.1 3.2 (PDF) Annual Energy Outlook 2006. Energy Information Administration. February 2006. පි. 53. http://www.eia.gov/oiaf/archive/aeo06/pdf/0383%282006%29.pdf. Retrieved 2008-04-18. 
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Andrews, Anthony (2006-04-13) (PDF). Oil Shale: History, Incentives, and Policy. Congressional Research Service. http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33359.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-25. 
 5. 5.0 5.1 සැකිල්ල:Cite report
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Dyni, John R. (2006) (PDF). Geology and resources of some world oil shale deposits. Scientific Investigations Report 2005–5294. United States Department of the Interior, United States Geological Survey. http://pubs.usgs.gov/sir/2005/5294/pdf/sir5294_508.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-07-09. 
 7. සැකිල්ල:Cite report
 8. Oil Shale and Other Unconventional Fuels Activities. United States Department of Energy. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-09. 
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 Burnham, A. K. (2003-08-20) (PDF). Slow Radio-Frequency Processing of Large Oil Shale Volumes to Produce Petroleum-like Shale Oil. Lawrence Livermore National Laboratory. UCRL-ID-155045. https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/243505.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-28. 
 10. 10.0 10.1 "Environmental Impacts from Mining" (PDF). The Abandoned Mine Site Characterization and Cleanup Handbook. United States Environmental Protection Agency. August 2000. pp. 3/1–3/11. http://www.epa.gov/superfund/policy/remedy/pdfs/amscch.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2010-06-21. 
 11. 11.0 11.1 11.2 Ots, Arvo (2007-02-12). "Estonian oil shale properties and utilization in power plants" (PDF). Energetika (Lithuanian Academy of Sciences Publishers) 53 (2): 8–18. http://www.e-biblioteka.lt/resursai/LMA/Energetika/2007_2/4.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-05-06. 
 12. 12.0 12.1 12.2 Altun, N. E.; Hiçyilmaz, C.; Hwang, J.-Y.; Suat Bağci, A.; Kök, M. V. (2006). "Oil shales in the world and Turkey; reserves, current situation and future prospects: a review" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 23 (3): 211–227. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/oil-2006-3-2.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-16. 
 13. Hutton, Adrian C. (1994). "Organic petrography and oil shales". Energeia (University of Kentucky) 5 (5). http://www.caer.uky.edu/energeia/PDF/vol5_5.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2012-12-19. 
 14. 14.0 14.1 14.2 Urov, K.; Sumberg, A. (1999). "Characteristics of oil shales and shale-like rocks of known deposits and outcrops" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 16 (3 Special): 1–64. ISBN 9985-50-274-4. ISSN 0208-189X. http://kirj.ee/public/oilshale/UROV.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2012-09-22. 
 15. Nield, Ted (2007-02-17). "Shale of the century?". Geoscientist (Geological Society of London) 17 (2).  reprinted December 2009 in European Geologist 28, pp. 5–8
 16. O'Neil, William D. (2001-06-11) (PDF). Oil as a strategic factor. The supply of oil in the first half of the 21st century, and its strategic implications for the U.S.. CNA Corporation. pp. 94–95. http://www.analysis.williamdoneil.com/oil_as_strategic_factor.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-04-19. 
 17. 17.0 17.1 17.2 Cane, R.F. (1976). "The origin and formation of oil shale". මෙම කෘතිය තුල: Teh Fu Yen; Chilingar, George V.. Oil Shale. Amsterdam: Elsevier. පිටු 1–12; 56. ISBN 978-0-444-41408-3. http://books.google.com/?id=qkU7OcVkwaIC&pg=PA56. Retrieved 2009-06-05. 
 18. van Krevelen, Dirk Willem (1993). Coal--typology, physics, chemistry, constitution. Coal Science and Technology Series (3 සංස්.). Elsevier. පි. ?. ISBN 0-444-89586-8. 
 19. Alali, Jamal (2006-11-07). "Jordan oil shale, availability, distribution, and investment opportunity" (PDF). International Oil Shale Conference. Amman, Jordan. http://www.sdnp.jo/International_Oil_Conference/rtos-A117.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-03-04. 
 20. 20.0 20.1 Lee, Sunggyu (1991). Oil Shale Technology. CRC Press. පිටු 6, 10. ISBN 0-8493-4615-0. http://books.google.com/?id=N0wMCusO6yIC&pg=PA10. Retrieved 2007-07-09. 
 21. 21.0 21.1 Hutton, A.C. (1987). "Petrographic classification of oil shales". International Journal of Coal Geology (Elsevier Science) 8 (3): 203–231. doi:10.1016/0166-5162(87)90032-2. ISSN 0166-5162. 
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 IEA (2010). World Energy Outlook 2010. Paris: OECD. පිටු 165–169. ISBN 978-92-64-08624-1. 
 23. 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 Brendow, K. (2003). "Global oil shale issues and perspectives. Synthesis of the Symposium on Oil Shale. 18–19 November, Tallinn" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 20 (1): 81–92. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/9_brendow_1_03.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-07-21. 
 24. Qian, Jialin; Wang, Jianqiu; Li, Shuyuan (2003). "Oil Shale Development in China" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 20 (3): 356–359. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/9_qian_2003_3s.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-16. 
 25. "Chapter 3 - Petroleum and Other Liquids Fuels". International Energy Outlook 2007. Energy Information Administration. May 2007. පි. 36. DOE/EIA-0484(2007). 
 26. About Oil Shale. Argonne National Laboratory. සම්ප්‍රවේශය 2007-10-20. 
 27. Carroll, Alan R. (2007-10-17). "Upper Permian Oil Shale Deposits of Northwest China:World's Largest?" (PDF). 27th Oil Shale Symposium. Golden, Colorado. http://www.ceri-mines.org/documents/27symposium/presentations/av13-4carroll.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-05-06. 
 28. Allix, Pierre; Burnham, Alan K. (2010-12-01). "Coaxing Oil from Shale" (PDF). Oilfield Review (Schlumberger) 22 (4): 6. http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors10/win10/coaxing.ashx. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2012-04-18. 
 29. Bibliographic Citation: Non-synfuel uses of oil shale. United States Department of Energy. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-09. 
 30. West, Ian (2008-01-06). Kimmeridge - The Blackstone - Oil Shale. University of Southampton. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-09. 
 31. Moody, Richard (2007-04-20). "UK Oil and Gas Shales—Definitions and Distribution in Time and Space". History of On-Shore Hydrocarbon Use in the UK. Weymouth: Geological Society of London. 
 32. Louw, S.J.; Addison, J. (1985). Seaton, A.. ed (PDF). Studies of the Scottish oil shale industry. Vol.1 History of the industry, working conditions, and mineralogy of Scottish and Green River formation shales. Final report on US Department of Energy. Institute of Occupational Medicine. පිටු 35. DE-ACO2 – 82ER60036. http://www.iom-world.org/pubs/IOM_TM8502.pdf. Retrieved 2009-05-30. 
 33. 33.0 33.1 33.2 Laherrère, Jean (2005) (PDF). Review on oil shale data. Hubbert Peak. http://www.hubbertpeak.com/laherrere/oilshalereview200509.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-17. 
 34. Doscher, Todd M. Petroleum. MSN Encarta. Archived from the original on 2008-05-12. සම්ප්‍රවේශය 2008-04-22. 
 35. Oil Shale. American Association of Petroleum Geologists. සම්ප්‍රවේශය 2008-03-31. 
 36. 36.0 36.1 Yin, Liang (2006-11-07). "Current status of oil shale industry in Fushun, China" (PDF). International Oil Shale Conference. Amman, Jordan. http://www.sdnp.jo/International_Oil_Conference/rtos-A106.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-29. 
 37. Collier, Robert (2006-09-04). "Coaxing oil from huge U.S. shale deposits". San Francisco Chronicle. http://www.sfgate.com/news/article/Coaxing-oil-from-huge-U-S-shale-deposits-2489359.php. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2012-12-19. 
 38. Bureau of Land Management (2005-09-20). "Nominations for Oil Shale Research Leases Demonstrate Significant Interest in Advancing Energy Technology". Press release. http://www.blm.gov/wo/st/en/info/newsroom/2005/september/NR_050920.html. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-07-10. 
 39. What's in the Oil Shale and Tar Sands Leasing Programmatic EIS. Oil Shale and Tar Sands Leasing Programmatic EIS Information Center. සම්ප්‍රවේශය 2007-07-10. 
 40. 40.0 40.1 40.2 40.3 Francu, Juraj; Harvie, Barbra; Laenen, Ben; Siirde, Andres; Veiderma, Mihkel (May 2007) (PDF). A study on the EU oil shale industry viewed in the light of the Estonian experience. A report by EASAC to the Committee on Industry, Research and Energy of the European Parliament. European Academies Science Advisory Council. pp. 12–13; 18–19; 23–24; 28. http://www.easac.org/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Study.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2010-06-21. 
 41. Alali, Jamal; Abu Salah, Abdelfattah; Yasin, Suha M.; Al Omari, Wasfi (2006) (PDF). Oil Shale in Jordan. Natural Resources Authority of Jordan. http://www.nra.gov.jo/images/stories/pdf_files/Oil_Shale.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-29. 
 42. Importance of Future Oil Shale Industry Plans for Estonia. Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications. 2009-06-08. සම්ප්‍රවේශය 2009-09-02. 
 43. Qian, Jialin; Wang, Jianqiu; Li, Shuyuan (2007-10-15). "One Year's Progress in the Chinese Oil Shale Business" (PDF). 27th Oil Shale Symposium. Golden, Colorado: China University of Petroleum. http://www.ceri-mines.org/documents/27symposium/presentations/av02-1qian.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-05-06. 
 44. Azulai, Yuval (2011-03-22). "We are not drying up the Dead Sea". Globes. http://www.globes.co.il/en/article-1000632377. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2014-02-09. 
 45. Hamarneh, Yousef; Alali, Jamal; Sawaged, Suzan (1998; 2006) (PDF). Oil Shale Resources Development In Jordan. Amman: Natural Resources Authority of Jordan. http://www.nra.gov.jo/images/stories/pdf_files/Updated_Report_2006.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-16. 
 46. (PDF) Estonian Energy in Figures 2005. Ministry of Economic Affairs and Communications. 2006. http://www.mkm.ee/doc.php?173480. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-10-22. 
 47. 47.0 47.1 47.2 Bartis, James T.; LaTourrette, Tom; Dixon, Lloyd; Peterson, D.J.; Cecchine, Gary (2005) (PDF). Oil Shale Development in the United States. Prospects and Policy Issues. Prepared for the National Energy Technology Laboratory of the U.S. Department of Energy. RAND Corporation. ISBN 978-0-8330-3848-7. Archived from the original on 2005-09-04. http://web.archive.org/web/20050904182212/http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG414.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-29. 
 48. Burnham, Alan K.; McConaghy, James R. (2006-10-16). "Comparison of the Acceptability of Various Oil Shale Processes" (PDF). 26th Oil Shale Symposium. Golden, Colorado: Lawrence Livermore National Laboratory. UCRL-CONF-226717. https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/341283.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-23. 
 49. Koel, Mihkel (1999). "Estonian oil shale". Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) (Extra). ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/Est-OS.htm. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-07-21. 
 50. 50.0 50.1 Johnson, Harry R.; Crawford, Peter M.; Bunger, James W. (March 2004) (PDF). Strategic Significance of America's Oil Shale Resource. Volume II Oil Shale Resources, Technology and Economics. United States Department of Energy. http://ds.heavyoil.utah.edu/dspace/bitstream/123456789/10015/1/StrategicsignificanceofAmericasoilshaleresource_Vol2.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2014-02-09. 
 51. Process for the recovery of hydrocarbons from oil shale. FreePatentsOnline. සම්ප්‍රවේශය 2007-11-03. 
 52. Qian, Jialin; Wang, Jianqiu (2006-11-07) (PDF). World oil shale retorting technologies. Amman, Jordan. http://www.sdnp.jo/International_Oil_Conference/rtos-A118.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-29. 
 53. Schora, F. C.; Tarman, P. B.; Feldkirchner, H. L.; Weil, S. A. (1976). "Hydrocarbon fuels from oil shale". Proceedings (American Institute of Chemical Engineers) 1: 325–330. A77-12662 02-44. 
 54. Valgma, Ingo. Map of oil shale mining history in Estonia. Mining Institute of Tallinn Technical University. සම්ප්‍රවේශය 2007-07-21. 
 55. Dyni, John R. (1983-04-01). "Distribution and origin of sulfur in Colorado oil shale". 16th Oil Shale Symposium Proceedings (U.S. Geological Survey): 144–159. CONF-830434-. http://www.osti.gov/scitech/biblio/5232531. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2014-02-09. 
 56. Al-Harahsheh, Adnan; Al-Otoom, Awni Y.; Shawabkeh, Reyad A. (2003-10-16). "Sulfur distribution in the oil fractions obtained by thermal cracking of Jordanian El-Lajjun oil Shale". Energy (Elsevier) 30 (15): 2784–2795. November 2005. doi:10.1016/j.energy.2005.01.013. සැකිල්ල:Subscription required. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544205000162. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-10-22. 
 57. Statement Of Daniel Yergin, Chairman of Cambridge Energy Research Associates, Before The Committee On Energy And Commerce/U.S. House Of Representatives. United States House of Representatives. 2006-05-04. සම්ප්‍රවේශය 2012-12-19. 
 58. Kolbert, Elizabeth (2007-11-12). "A Reporter at Large:Unconventional Crude". The New Yorker. http://www.newyorker.com/reporting/2007/11/12/071112fa_fact_kolbert. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-03-31. 
 59. Bunger, James; Crawford, Peter M.; Johnson, Harry R. (2004-08-09). "Is Oil Shale The Answer To America's Peak-Oil Challenge?". Oil & Gas Journal (PennWell Corporation) 102 (30). සැකිල්ල:Subscription required. http://www.ogj.com/articles/print/volume-102/issue-30/general-interest/is-oil-shale-americas-answer-to-peak-oil-challenge.html. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2012-12-19. 
 60. Seebach, Linda (2005-09-02). "Shell's ingenious approach to oil shale is pretty slick". Rocky Mountain News. Archived from the original on 2008-04-20. http://web.archive.org/web/20080420145917/http://www.rockymountainnews.com/drmn/news_columnists/article/0,1299,DRMN_86_4051709,00.html. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-02. 
 61. Schmidt, S. J. (2003). "New directions for shale oil:path to a secure new oil supply well into this century: on the example of Australia" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 20 (3): 333–346. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/7_schmidt_2003_3s.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-02. 
 62. Tiikma, Laine; Johannes, Ille; Pryadka, Natalja (2002). "Co-pyrolysis of waste plastics with oil shale". Proceedings. Symposium on Oil Shale 2002, Tallinn, Estonia: 76. 
 63. Tiikma, Laine; Johannes, Ille; Luik, Hans (March 2006). "Fixation of chlorine evolved in pyrolysis of PVC waste by Estonian oil shales". Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 75 (2): 205–210. doi:10.1016/j.jaap.2005.06.001. 
 64. Veski, R.; Palu, V.; Kruusement, K. (2006). "Co-liquefaction of kukersite oil shale and pine wood in supercritical water" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 23 (3): 236–248. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/oil-2006-3-4.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-16. 
 65. Aboulkas, A.; El Harfi, K.; El Bouadili, A.; Benchanaa, M.; Mokhlisse, A.; Outzourit, A. (2007). "Kinetics of co-pyrolysis of Tarfaya (Morocco) oil shale with high-density polyethylene" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 24 (1): 15–33. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/oil-2006-3-4.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-16. 
 66. Ozdemir, M.; Akar, A.; Aydoğan, A.; Kalafatoglu, E.; Ekinci, E. (2006-11-07) (PDF). Copyrolysis of Goynuk oil shale and thermoplastics. Amman, Jordan. http://www.sdnp.jo/International_Oil_Conference/rtos-A114.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-29. 
 67. Cleveland, Cutler J.; Costanza, Robert; Hall, Charles A. S.; Kaufmann, Robert (1984-08-31). "Energy and the U.S. Economy: A Biophysical Perspective". Science (American Association for the Advancement of Science) 225 (4665): 890–897. doi:10.1126/science.225.4665.890. ISSN 0036-8075. PMID 17779848. Bibcode1984Sci...225..890C. 
 68. Mittal, Anu K. (2012-05-10). Unconventional Oil and Gas Production. Opportunities and Challenges of Oil Shale Development (PDF). Government Accountability Office. සම්ප්‍රවේශය 2012-12-22. 
 69. Western Oil Shale Has a High Mercury Content http://www.westernresearch.org/uploadedFiles/Energy_and_Environmental_Technology/Unconventional_Fuels/Oil_Shale/MercuryinOilShale.pdf
 70. 70.0 70.1 Raukas, Anto (2004). "Opening a new decade" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal (Estonian Academy Publishers) 21 (1): 1–2. ISSN 0208-189X. http://www.kirj.ee/public/oilshale/1_ed_page_2004_1.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-05-14. 
 71. (PDF) Driving It Home. Choosing the Right Path for Fueling North America's Transportation Future. Natural Resources Defense Council. June 2007. http://www.nrdc.org/energy/drivingithome/drivingithome.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-04-19. 
 72. Kosich, Dorothy (2008-04-11). "Repeal sought for ban on U.S. Govt. use of CTL, oil shale, tar sands-generated fuel". Mine Web. http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/page38?oid=50551&sn=Detail. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-05-27. 
 73. Bartis, Jim (2006-10-26). "Unconventional Liquid Fuels Overview" (PDF). World Oil Conference. Association for the Study of Peak Oil & Gas - USA. Archived from the original on 2011-07-21. http://web.archive.org/web/20110721161801/http://www.aspo-usa.com/fall2006/presentations/pdf/Bartis_J_Boston_2006.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2007-06-28. 
 74. Sims, G. K. and E.J. O'Loughlin. 1989. Degradation of pyridines in the environment. CRC Critical Reviews in Environmental Control. 19(4): 309-340.
 75. 75.0 75.1 "Chapter 4. Effects of Oil Shale Technologies" (PDF). Proposed Oil Shale and Tar Sands Resource Management Plan Amendments to Address Land Use Allocations in Colorado, Utah, and Wyoming and Final Programmatic Environmental Impact Statement. Bureau of Land Management. September 2008. පිටු 4‑3. FES 08-32. http://ostseis.anl.gov/documents/fpeis/vol1/OSTS_FPEIS_Vol1_Ch4.pdf. Retrieved 2010-08-07. 
 76. Critics charge energy, water needs of oil shale could harm environment. U.S. Water News Online. July 2007. Archived from the original on 2008-06-18. සම්ප්‍රවේශය 2008-04-01. 
 77. Al-Ayed, Omar (2008). Jordan Oil Shale Project. Al-Balqa` Applied University. Archived from the original on 2008-06-03. සම්ප්‍රවේශය 2008-08-15. 
 78. Fischer, Perry A. (August 2005). "Hopes for shale oil are revived". World Oil Magazine (Gulf Publishing Company). Archived from the original on 2006-11-09. http://web.archive.org/web/20061109140826/http://worldoil.com/magazine/MAGAZINE_DETAIL.asp?ART_ID=2658&MONTH_YEAR=Aug-2005. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2008-04-01. 
 79. Speckman, Stephen (2008-03-22). "Oil-shale 'rush' is sparking concern". Deseret Morning News. http://www.deseretnews.com/article/695263708/Oil-shale-rush-is-sparking-concern.html. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2011-05-06. 
 80. Greenpeace happy with part closure of shale oil plant. Australian Broadcasting Corporation. 2004-07-22. සම්ප්‍රවේශය 2008-05-19. 
 81. Anderson, Campbell (2002-05-02). "Greenpeace vs the future of Australian oil shale" (PDF). The 53rd Sydney Mining Club. Sydney. http://www.smedg.org.au/miningc/SMCMay02text.pdf. ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2009-04-10. 
 82. Dr. A. Zuppero, U.S. Department of Energy, Idaho National Engineering Laboratory. Discovery Of Water Ice Nearly Everywhere In The Solar System
 83. Huebner, Walter F.(Ed) (1990). Physics and Chemistry of Comets. Springer-Verlag. ISBN 3-642-74805-8. 

External links[සංස්කරණය කරන්න]

සැකිල්ල:NIE Poster


සැකිල්ල:Petroleum industry

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තෙල්_ශල්ක&oldid=314531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි