ත්‍රිකෝණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Regular triangle.svg

පාද තුනක් සහිත සංවෘත බහු අශ්‍රය ත්‍රිකෝණය වේ. අවම පාද ගණනක් අඑති සංවෘත බහු ආශ්‍රය ලෙස ත්‍රිකෝණ හදුන්ව දිය හැකිය.ත්‍රිකෝණය පාද අනුව බෙදිය හැකි ආකාර 3කි.

සමපාද ත්‍රිකෝණය, (පාද තුනම දිගින් සමාන වේ.) සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය(පාද දෙකක් පමණක් දිගින් සමානවේ.) විෂම පාද ත්‍රිකෝණය (පාද තුනම දිගින් අසමාන වී.) ලෙසය.

එලෙසම කෝණ අනුව බෙදා දෙක්විය හැ කිය. සුළු කොණි ත්‍රිකෝණ (විෂාලම කෝණය සුලුකොනයකි.) මහාකෝ ණි ත්‍රිකෝණ (විශාලම කෝණය මහා කෝණයක් වේ.)සෘජු කෝ ණි ත්‍රිකෝණය (විශාලම කෝණය සෘජු කෝණයක් වේ.)

Sum of angles of triangle dzmanto.png

ත්‍රිකෝණයේ කොන 3හි එකතුව 1800 කි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ත්‍රිකෝණ&oldid=469334" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි