ඩිස්කවරි නාලිකාව (ආසියාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Discovery Channel
200px
දියත් කළේ1 ජනවාරි 1993 (1993-01-01)
හිමිකාරිත්වයDiscovery Networks Asia
රූප ආකෘතිය576p (SDTV)
1080i (HDTV)
උද්යෝග පාඨයThe World is an awosome place!
රටSouth East Asia and South Asia
භාෂාවEnglish
මූලස්ථානSingapore
සහෝදර නාළිකාව(න්)Animal Planet
TLC
DMAX
Discovery Science
Eve
Discovery Kids
Discovery HD World
Discovery Tamil
වෙබ්අඩවියdiscoverychannelasia.com
Availability
Satellite
Astro (Malaysia)Channel 551
Channel 571 (HD)
Dream Satellite TV (Philippines)Channel 22
G Sat (Philippines)Channel 9
Indovision (Indonesia)Channel 201
(formerly on Channel 03)
Transvision (Indonesia)Channel 605
TrueVisions (Thailand)Channel 562
HKC Sat (Hong Kong)Channel 53
VTC Digital (Vietnam)Channel 74
K+ (Vietnam)Channel ??
Cignal Digital TV (Philippines)Channel 74
Dialog TV
(Sri Lanka)
Channel 37
TATA Sky
(India)
Channel 557 (SD)
Channel 558 (HD)
Dish TV
(India)
Channel 464 (SD)
Channel 50 (HD)
Videocon d2h
(India)
Channel 601 (SD)
Channel 602 (HD)
Airtel digital TV (India)Channel 340 (SD)
Channel 338 (HD)
Reliance Digital TV (India)Channel 550 (SD)
Sun Direct
(India)
Channel 540 (SD)
Channel 964 (HD)
BiG TV
(Indonesia)
Channel 351 (SD)
Cable
SkyCable (Philippines)Channel 39 (Digital)
Destiny Cable (Philippines)Channel 56 (Analog)
Channel 39 (Digital)
Cablelink (Philippines)Channel 25
StarHub TV (Singapore)Channel 422 (SD)
First Media (Indonesia)Channel 101
Royal Cable (Philippines)Channel 17
Cable Star Iloilo (Philippines)Channel 13
Kalibo Cable (Philippines)Channel 44
SPC-New World Cable TV (Philippines)Channel 67
Telmarc Cable (Philippines)Channel 27
Parasat Cable TV (Philippines)Channel 35
Macau Cable TV (Macau)Channel 50
Hathway
(Mumbai, India)
Channel 451 (SD)
Channel 387 (HD)
Asianet Digital TV (India)Channel 402 (SD)
Fastway (Ludhiana , India )Channel 356 (SD), Channel 851 (HD)
IPTV
PEO TV
(Sri Lanka)
Channel 47
now TV (Hong Kong)Channel 209
IndosatM2 (Indonesia)Channel ???