ටස්කිගී සිෆිලිස් පරීක්ෂණය

විකිපීඩියා වෙතින්
වෛද්‍යවරයෙක් විසින් ටස්කිගී පරීක්ෂණයට අදාල රුධිර සාම්පල ලබාගන්නා අවස්ථාවක්.

ටස්කිගී සිෆිලිස් පරීක්ෂණය යනු ඇමෙරිකාවේ ඇලබාමා ප්‍රාන්තයේ ටස්කිගී ව්ල කළු ජාතික පිරිමින් 600 දෙනෙක් භාවිතා කරමින් සිදුකරන ලද සිෆිලිස් රෝගය පිළිබඳ පරීක්ෂණයකි. ටස්කිගී විශ්ව විද්‍යාලය සහ ඇමෙරිකානු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ආයතනය මෙයට අනුග්‍රහය දක්වන ලදී.