ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ සම්මුතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ සම්මුතිය
අත්සන් කිරීම5 ජූනි 1992
ස්ථානයරියෝ ඩි ජෙනීරො
බලපැවැත්ම29 දෙසැම්බර් 1993
කොන්දේසියඅපරානුමත කිරීම් 30
අත්සන්කරුවෝ168
පාර්ශව193
සන්ධාපනලාභියාඑක්සත් ජාතීන්ගේ මහ-ලේකම්
භාෂාඅරාබි, චීන, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, රුසියානු සහ ස්පාඤ්ඤ