ජේතවනාරාමය (වක්‍රෝන්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
(ජේතවනාරාමය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඔබ‍‍ට අවැසි ලිපිය තෝරාගන්න

  1. ඉන්දියාවේ ජේතවනයේ අනාථ පිණ්ඩික ආරාමය
  2. ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුරයේ ජේතවනාරාමය - අනුරාධපුරයේ පිහිටි ජේතවනාරාමය, ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුර පුරාණ නගරයේ වූ විහාර සංකීර්ණයකි.
  3. ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුවේ ජේතවනාරාමය - පොළොන්නරුව පිහිටි ජේතවනාරාමය , පළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජ විසින් තනවන ලද්දකි.