ජාතික කෞතුකාගාර, ශ්‍රී ලංකා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කෞතුකාගාර සාමාන්‍යයෙන් ජාතික කෞතුකාගාර ලෙස හැඳින්වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් ජාතික කෞතුකාගාර සංඛ්‍යාව හතරකි.