ක්‍රි. ව. 1

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1දී ලෝක දේශපාලනය
Germanic tribes in Europe in 1

සිදුවීම්[සංස්කරණය]

මහාද්වීපය අනුව[සංස්කරණය]

යුරෝපය / රෝම අධිරාජ්‍යය[සංස්කරණය]

ආසියාව[සංස්කරණය]

අප්‍රිකාව[සංස්කරණය]

අමෙරිකා[සංස්කරණය]

  • Moxos ceases to be a significant religious area in South America (approximate date).
  • The Teotihuacan culture in Mesoamerica begins (approximate date).
  • The Maya practice sacrifice and mutilation.
  • The Olmec II phase of the Olmec civilization begins; San Lorenzo and La Venta grow in popualation.

විශයය අනුව[සංස්කරණය]

කලාව[සංස්කරණය]

ආගම්[සංස්කරණය]

  • Birth of Jesus, as assigned by Dionysius Exiguus in his anno Domini era according to at least one scholar.[1][2] However, most scholars think Dionysius placed the birth of Jesus in the previous year, 1 BC.[1][2] Despite this, most modern scholars do not consider Dionysius' calculations authoritative, placing the event several years earlier (see Chronology of Jesus).[3]
  1. 1.0 1.1 Georges Declercq, Anno Domini: The origins of the Christian Era (Turnhout, Belgium: Brepols, 2000), pp.143–147.
  2. 2.0 2.1 G. Declercq, "Dionysius Exiguus and the introduction of the Christian Era", Sacris Erudiri 41 (2002) 165–246, pp.242–246. Annotated version of a portion of Anno Domini.
  3. James D. G. Dunn, Jesus Remembered, Eerdmans Publishing (2003), page 324.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රි._ව._1&oldid=427936" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි