ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යාව (වාග් විද්‍යාව)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වාග් විද්‍යාවෙහි, ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යා (හෝ ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යාංක) යනු, අනුක්‍රමික පිළිවෙලක ස්ථානය හෝ අනුස්ථිතිය හෝ නිරූපණය කෙරෙන වචන වෙයි; ප්‍රමාණය, වැදගත් බව, කාලානුරූපය, ආදිය අනුව (නිද., "‌තෙවන", "තෘතියික") මෙම පිළිවෙල සකස් වනවා විය හැකිය.