ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යාව (වාග් විද්‍යාව)

විකිපීඩියා වෙතින්

වාග් විද්‍යාවෙහි, ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යා (හෝ ක්‍රමසූචක සංඛ්‍යාංක) යනු, අනුක්‍රමික පිළිවෙලක ස්ථානය හෝ අනුස්ථිතිය හෝ නිරූපණය කෙරෙන වචන වෙයි; ප්‍රමාණය, වැදගත් බව, කාලානුරූපය, ආදිය අනුව (නිද., "‌තෙවන", "තෘතියික") මෙම පිළිවෙල සකස් වනවා විය හැකිය.