ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය (එක්සත් ජනපදය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දිනය (හෝ රටවැසි දිනය) යනු ඇමරිකානු ෆෙඩරල් සැමරුමක් වන අතර, එදිනදී එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපත්‍යිකරණය සහ එ.ජ. රටවැසියන් වූවන් සිහි කෙරෙති.