ජපානයේ අගනගර ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(List of capitals in Japan වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ප්‍රාන්ත අගනුවර (ඉංග්‍රීසි:  prefectural capital) යනු ජපානයේ ප්‍රාන්ත රජයක මන්ත්‍රණ සභාව පවතින නගරය වේ.

ජපානයේ ප්‍රාන්ත අගනගර ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

අගනුවර ප්‍රාන්තය Regions and Prefectures of Japan 2.svg
කලාපය
දූපත Pop.¹ ISO තත්ත්වය
Flag of Akita, Akita.svg Akita  Akita Tōhoku Honshū 327,651 JP-05 Core city
Flag of Aomori, Aomori.svg Aomori  Aomori Tōhoku Honshū 304,657 JP-02 Core city
Flag of Chiba, Chiba.svg Chiba  Chiba Kantō Honshū 943,568 JP-12 Designated city
Flag of Fukui, Fukui.svg Fukui  Fukui Chūbu Honshū 268,210 JP-18 Core city
Flag of Fukuoka City.svg Fukuoka  Fukuoka Kyūshū Kyūshū 1,434,650 JP-40 Designated city
Flag of Fukushima, Fukushima.svg Fukushima  Fukushima Tōhoku Honshū 288,602 JP-07 Core city
Flag of Gifu, Gifu.svg Gifu  Gifu Chūbu Honshū 411,753 JP-21 Core city
Flag of Hiroshima, Hiroshima.svg Hiroshima  Hiroshima Chūgoku Honshū 1,164,885 JP-34 Designated city
Flag of Kagoshima, Kagoshima.svg Kagoshima  Kagoshima Kyūshū Kyūshū 604,268 JP-46 Core city
Flag of Kanazawa, Ishikawa.svg Kanazawa  Ishikawa Chūbu Honshū 455,952 JP-17 Core city
Flag of Kobe.svg KobeKobe  Hyōgo Kansai Honshū 1,532,305 JP-28 Designated city
Flag of Kochi, Kochi.svg KochiKōchi  Kōchi Shikoku Shikoku 345,418 JP-39 Core city
Flag of Kofu, Yamanashi.svg KofuKōfu  Yamanashi Chūbu Honshū 198,757 JP-19 Core city
Flag of Kumamoto, Kumamoto.svg Kumamoto  Kumamoto Kyūshū Kyūshū 670,014 JP-43 Designated city
Flag of Kyoto City.svg Kyoto  Kyōto Kansai Honshū 1,468,065 JP-26 Designated city
Flag of Maebashi, Gunma.svg Maebashi  Gunma Kantō Honshū 317,167 JP-10 Core city
Flag of Matsue, Shimane.svg Matsue  Shimane Chūgoku Honshū 195,008 JP-32 Core city
Flag of Matsuyama, Ehime.svg Matsuyama  Ehime Shikoku Shikoku 514,771 JP-38 Core city
Flag of Mito, Ibaraki.svg Mito  Ibaraki Kantō Honshū 263,299 JP-08 Core city
Flag of Miyazaki, Miyazaki.svg Miyazaki  Miyazaki Kyūshū Kyūshū 368,984 JP-45 Core city
Flag of Morioka, Iwate.svg Morioka  Iwate Tōhoku Honshū 298,959 JP-03 Core city
Flag of Nagano, Nagano.svg Nagano  Nagano Chūbu Honshū 377,328 JP-20 Core city
Flag of Nagasaki, Nagasaki.svg Nagasaki  Nagasaki Kyūshū Kyūshū 446,551 JP-42 Core city
Flag of Nagoya, Aichi.svg Nagoya  Aichi Chūbu Honshū 2,243,564 JP-23 Designated city
Flag of Naha, Okinawa.svg Naha  Okinawa Kyūshū Ryūkyū Islands 313,436 JP-47 Core city
Flag of Nara, Nara.svg Nara  Nara Kansai Honshū 366,863 JP-29 Core city
Flag of Niigata, Niigata.svg Niigata  Niigata Chūbu Honshū 811,613 JP-15 Designated city
Flag of Oita, Oita.svg OitaŌita  Ōita Kyūshū Kyūshū 467,617 JP-44 Core city
Flag of Okayama, Okayama.svg Okayama  Okayama Chūgoku Honshū 700,646 JP-33 Designated city
Flag of Osaka, Osaka.svg Osaka  Ōsaka Kansai Honshū 2,649,601 JP-27 Designated city
Flag of Otsu, Shiga.svg OtsuŌtsu  Shiga Kansai Honshū 330,044 JP-25 Core city
Flag of Saga, Saga.svg Saga  Saga Kyūshū Kyūshū 239,003 JP-41 Special city
Flag of Saitama, Saitama.svg Saitama  Saitama Kantō Honshū 1,197,471 JP-11 Designated city
Flag of Sapporo, Hokkaido.svg Sapporo  Hokkaidō Hokkaidō Hokkaidō 1,896,704 JP-01 Designated city
Flag of Sendai, Miyagi.svg Sendai  Miyagi Tōhoku Honshū 1,029,576 JP-04 Designated city
Flag of Shinjuku, Tokyo.svg Shinjuku[1]  Tōkyō Kantō Honshū 314,262 JP-13 Special wards
Flag of Shizuoka, Shizuoka.svg Shizuoka  Shizuoka Chūbu Honshū 709,888 JP-22 Designated city
Flag of Takamatsu, Kagawa.svg Takamatsu  Kagawa Shikoku Shikoku 417,671 JP-37 Core city
Flag of Tokushima, Tokushima.svg Tokushima  Tokushima Shikoku Shikoku 265,248 JP-36 City
Flag of Tottori, Tottori.svg Tottori  Tottori Chūgoku Honshū 199,319 JP-31 Core city
Flag of Toyama, Toyama.svg Toyama  Toyama Chūbu Honshū 420,584 JP-16 Core city
Flag of Tsu, Mie.svg Tsu  Mie Kansai Honshū 287,849 JP-24 City
Flag of Utsunomiya, Tochigi.svg Utsunomiya  Tochigi Kantō Honshū 508,114 JP-09 Core city
Flag of Wakayama, Wakayama.svg Wakayama  Wakayama Kansai Honshū 371,504 JP-30 Core city
Flag of Yamagata, Yamagata.svg Yamagata  Yamagata Tōhoku Honshū 254,724 JP-06 Core city
Flag of Yamaguchi, Yamaguchi.svg Yamaguchi  Yamaguchi Chūgoku Honshū 191,714 JP-35 City
Flag of Yokohama, Kanagawa.svg Yokohama  Kanagawa Kantō Honshū 3,643,641 JP-14 Designated city

Notes: ¹ 1 මැයි 2008 වන විට

ප්‍රාන්තයේ නම ම දරණ අගනගර නොවන නගර[සංස්කරණය]

බොහෝ අවස්ථාවල දී ප්‍රාන්තයේ නම ම දරණ නගරය එම ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වේ. නමුත් සමහර municipalities වල එසේ නොවේ.

ප්‍රාන්තයේ විශාලම නගරය හෝ මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශය නොවන අගනගර[සංස්කරණය]

ඇල අකුරින් දක්වා ඇත්තේ ප්‍රාන්ත අගනගරය හෝ ඒවායේ මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශය වේ.

 Fukushima Prefecture
1. Flag of Iwaki, Fukushima.svg Iwaki 348,322  1. Kōriyama Metropolitan Area 537,493
2. Flag of Koriyama, Fukushima.svg Kōriyama 338,887  2. Fukushima Metropolitan Area 412,353
3. Flag of Fukushima, Fukushima.svg Fukushima 294,724  3. Iwaki Metropolitan Area 365,864
 Gunma Prefecture
1. Flag of Takasaki, Gunma.svg Takasaki 342,662  1. Takasaki Metropolitan Area 532,271
2. Flag of Maebashi, Gunma.svg Maebashi 317,114  2. Maebashi Metropolitan Area 458,996
 Mie Prefecture
1. Flag of Yokkaichi, Mie.svg Yokkaichi 307,418  1. Yokkaichi Metropolitan Area 606,071
2. Flag of Tsu, Mie.svg Tsu 288,874  2. Tsu Metropolitan Area 308,375
 Shizuoka Prefecture
1. Flag of Hamamatsu, Shizuoka.svg Hamamatsu 812,692  1. Shizuoka Metropolitan Area 999,360
2. Flag of Shizuoka, Shizuoka.svg Shizuoka 709,772  2. Hamamatsu Metropolitan Area 919,933
 Tottori Prefecture
1. Flag of Tottori, Tottori.svg Tottori 199,263  1. Yonago Metropolitan Area 252,387
2. Flag of Yonago, Tottori.svg Yonago 148,234  2. Tottori Metropolitan Area 249,067
 Yamaguchi Prefecture
1. Flag of Shimonoseki, Yamaguchi.svg Shimonoseki 284,693  1. Shimonoseki Metropolitan Area 287,935
2. Flag of Yamaguchi, Yamaguchi.svg Yamaguchi 191,740  2. Ube Metropolitan Area 258,180
3. Flag of Ube, Yamaguchi.svg Ube 175,334  3. Yamaguchi Metropolitan Area 178,402

සටහන්:

2008 ජූලි මාසයේ වාර්ථාවලට අනුව නගරයේ ජනගහණය.
මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශවල ජනගහණය 2000 වසරේ වාර්ථාවලට අනුව වේ. (Urban Employment Areas)

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 都庁の所在地 සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2014-04-19 at the Wayback Machine Shinjuku is the location of the Tokyo Metropolitan Government Building, Tokyo not having itself been a "municipality" since 1943.