2014 තායි රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණය

විකිපීඩියා වෙතින්
2014 තායි රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණය
2013–14 තායි දේශපාලන අර්බුදයෙ හි කොටසකි
දිනය22 මැයි 2014
පිහිටුම
ප්‍රතිඵලය
යුද්ධාවතීරයන්

NPOMC

තායිලන්ත රජය


Thai-coup-detat-2014-social-media-banner.jpg