2014 තායි රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
2014 තායි රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණය
2013–14 තායි දේශපාලන අර්බුදයෙ කොටසකි
දිනය22 මැයි 2014
ස්ථානය තායිලන්තය
ප්‍රතිඵලය
රණපත්හු

NPOMC

තායිලන්ත රජය


Thai-coup-detat-2014-social-media-banner.jpg