1950 අභ්‍යන්තර ආරක්‍ෂා පනත

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
1950 අභ්‍යන්තර ආරක්‍ෂා පනත
Great Seal of the United States.
Nickname(s)මක් කැරන් පනත
Enacted by the
81st United States Congress
Legislative history
  • Passed the House on ()
  • Passed the සෙනෙට් සභාව on ()
  • Vetoed by President Harry Truman on September 22, 1950
  • Overridden by the House on September 22, 1950 (286–48)
  • Overridden by the Senate and became law on September 22, 1950 (57–10)