1946 සිට ලෝකයේ සිදුවුණු යුද්ධ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

1946 සිට යුද්ධ ුැති ළුීම හා හ් පිලිබසව ාමයින් විස්තර ඉදිරිපත් ෙව්ගොනුව:උදාහරණ.jpg