හුණුගල් (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
(හුණුගල් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
විද්‍යාත්මකව හැදෑරීමට කැල්සියම් කාබනේට් ලිපිය බලන්න.