හුණුගල් (වක්‍රෝක්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විද්‍යාත්මකව හැදෑරීමට කැල්සියම් කාබනේට් ලිපිය බලන්න.