හැරී පොටර් (චිත්‍රපට මාලාව)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

4= 🎬 හැරී පොටර් (චිත්‍රපට මාලාව) =[සංස්කරණය]

1.හැරී පොටර් සහ මායා ගල

2.හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය

3.හැරී පොටර් සහ ඇස්කබාන් හි සිරකරු

4.හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය

5.හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් සංවිධානය

6.හැරී පොටර් සහ අඩ ලේ කුමාරයා

7.හැරී පොටර් සහ මාරණයේ පවිත්‍ර වස්තු - 1 කොටස

8.හැරී පොටර් සහ මාරණයේ පවිත්‍ර වස්තු -2 කොටස