සෛල මියයාම

විකිපීඩියා වෙතින්

සෛල තුල සිඩුවන පරිඋර්තිය ක්‍රියා සම්පුර්නයෙන්ම නතර විම සෛල මියයම නම් වෙ. සෛල මියයම සිඩුවන ප්‍රඩන අකර 2කි.

  1. Necroboisis-මරනය.
  2. Necrosis-මරන්යක්.

සෛල වයස්ගත විම හෙතු කොට ගෙන සෛල මියයාම Necroboisis(මරනය)ලෙස හඩුන්වඉ. හඩිසි අනතුරු හෙතු කොට ගෙන සෛල මියයාම Necrosis(මරනයක්)ලෙස හඩුන්වඉ.හඩිසි අනතුරු ලෙස,

  • බක්ටිරිය අසාඩන..
  • වඉරස අසාඩන..
  • පොශන උනතා..
  • ඔක්සිජන්(O2) නොලබිම

ඩක්විය හක.

ශාක වලට අවශ්ය පොශක ඩෞවය නොලබිම නිස ශාක පත්‍ර වල පත්‍ර ඩරය ඩුබුරු(brown)පහවි පිලිස්සුනු ස්බවයක් ගනිම.Necrosis(මරනයක්)තත්වයක් ලෙස හඩුන්වඉ.....

සෛල වල ආයු කලයන්.... රතු රුඩිර සෛල- ඩින 180. (මස 04)

අක්ම සෛල- ඩින 18.

අපිචර්මිය සෛල- ඩින 18. (සමෙ සෛල)

සුක්‍රනු සෛල- පය 24.

ඩිම්බ සෛල- පය 48.

සුඩු රුඩිර සෛල-ඩින ගනක්.

ස්නයු සෛල- වසර ගන

පිලික සෛල-වයස්ගත නොවෙ (මිය නොයඉ)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෛල_මියයාම&oldid=315512" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි