සුළු-ග්‍රහලෝක චන්ද්‍රයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

චන්ද්‍රයන් සහිත සුළු ග්‍රහලෝක ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

පෘථිවි-යාබද වස්තුන්[සංස්කරණය]

නම වර්ගය විෂ්කම්භය (කිමී)
(හෝ මාන)
චන්ද්‍රයාගේ නම චන්ද්‍රයාගේ විෂ්කම්භය (කිමී)
(හෝ මාන)
පරතරය (කිමී)
(285263) 1998 QE2 අමෝර් 2.75 S/2013 (285263) 1 0.6 ?