සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ අධිකාරියකි. සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය