සිංහල බසෙහි ඇති ලන්දේසි බසින් ඉල්ලාගත් වචන ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
වචනය මුල් වචනය මුල් වචනයේ තේරුම හෙළ වචනය (ඇත්නම්)
ඉස්කුරුප්පු කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ -
ඔර්ලෝසු කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කේතල කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
ඉස්තිරික්ක කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කනප්පු කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
පෝච්චි කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
අද්වකාත් කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කෝකි කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
නොතාරිස් කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
මහේස්ත්‍රාත් කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොමසාරිස් කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
තෝල්ක කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
බාස් කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
පොල්මඃකාර කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
බෝංචි කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ මෑ
සූකිරි කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ
කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ කොටුවේ පෙළ