සිංහල දෙවිවරු සහ හින්දු දෙවිවරු අතිපිහිත වීම

විකිපීඩියා වෙතින්

සිංහල දෙවියෙක් සහ සමාන චරිත හෝ ශාරීරක ලක්‍ෂණ සහිත හින්දු ‍දෙවියෙක් සමග අතිපිහිතව හඳුනාගන්නා අවස්ථා මෙම ලිපියට විශය වේ.

උපුල්වන් දෙවියෝ සහ විෂ්ණු දෙවියෝ[සංස්කරණය]

කතරගම දෙවියෝ සහ මුරුගන් දෙවියෝ[සංස්කරණය]