සැකිලි සාකච්ඡාව:බෞද්ධ මාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:බෞද්ධ මාස ශීර්ෂකය මත පදනම් ව ඇත. --Lee (talk) 05:36, 4 ඔක්තෝබර් 2017 (යූටීසී)