සැකිලි සාකච්ඡාව:තොරතුරු/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

152,000+ පිටු ගණනක මෙම සැකිල්ල භාවිතාවේ. To avoid large-scale disruption and unnecessary server load, any changes should first be tested in this template's /sandbox or /testcases subpage, or in your own user space. The tested changes can then be added in one single edit to this template. Please consider discussing any changes on the talk page before implementing them
මෙම ලිපියෙහි ඉහත ලෙසින් සඳහන් වෙයි. සිංහල විතියේ සම්පූ්ණ පිටු ගණන 17,673 පමණක් වන විට මෙය කෙසේ විය හැකිද? --- Shwetha (talk) 15:35, 19 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)[reply]