සැකිල්ල:Use dmy dates/testcases

විකිපීඩියා වෙතින්

nginx (pronounced "engine x") is a web server with a strong focus on high concurrency, performance and low memory usage. It can also act as a reverse proxy server for HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, and IMAP protocols, as well as a load balancer and an HTTP cache.

Created by Igor Sysoev in 2002, Nginx runs on Unix, Linux, BSD variants, OS X, Solaris, AIX, HP-UX, and Windows.[1] Released under the terms of a BSD-like license, Nginx is free and open source software.

Editing Template Use [NorwaySafe search: moderateAny time

Belial Belial is a term occurring in the Hebrew Bible which later became personified as the devil in Christian texts. Alternate spellings include Baalial, Balial, Belhor, Beliall, Beliar, Berial, Bylyl and Beliya'al. In the Secret Book of John, an early Gnostic text, the ruler of the underworld is referred to as Belias.Wikipedia

  1. "Tested OS and platforms". සම්ප්‍රවේශය 15 October 2011.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Use_dmy_dates/testcases&oldid=570512" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි