සැකිල්ල:UAA/doc/table

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Result Shorthand Longhand
Wait until the user edits. :{{UAA|wt}} :{{UAA|wait}}
Discussing with the user. :{{UAA|d}} :{{UAA|disc}}
Discussing at RFCN. :{{UAA|dr}} :{{UAA|drfcn}}
Sockpuppet case filed. :{{UAA|cu}} :{{UAA|rfcu}}
Not a blatant or serious violation of policy, but it's worth keeping an eye on. :{{UAA|m}} :{{UAA|mon}}
This noticeboard is for blatant violations of the username policy. Consider taking this report to WP:WPSPAM. N/A :{{UAA|spam}}
This noticeboard is for blatant violations of the username policy. Consider taking this report to WP:AIV. :{{UAA|v}} :{{UAA|aiv}}
This noticeboard is for blatant violations of the username policy. Consider taking this report to WP:ANI. :{{UAA|a}} :{{UAA|ani}}
This noticeboard is for blatant violations of the username policy. Consider taking this report to WP:RFPP. :{{UAA|r}} :{{UAA|rpp}}
This noticeboard is for blatant violations of the username policy. Consider taking this report to WP:SPI. :{{UAA|sp}} :{{UAA|ssp}}
This noticeboard is for blatant violations of the username policy. Consider taking this report to the conflict of interest noticeboard. :{{UAA|ci}} :{{UAA|coi}}
Problem: This account does not exist or may be hidden. :{{UAA|not}} :{{UAA|notexist}}
Not a blatant or serious violation of policy. :{{UAA|b}} :{{UAA|notb}}
Not a blatant or serious violation of policy. Please first discuss concerns on their talk page, possibly with {{subst:uw-username}}. For guidance, please review WP:UAA/I and this section of the name policy. :{{UAA|t}} :{{UAA|talk}}
Stale: This is an old account, or an account with no or few recent edits. :{{UAA|e}} :{{UAA|stale}}
Comment: :{{UAA|c}} :{{UAA|com}}
Note: :{{UAA|n}} :{{UAA|note}}
Question: :{{UAA|q}} :{{UAA|question}}
Reports merged. :{{UAA|me}} :{{UAA|merge}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:UAA/doc/table&oldid=135118" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි