සැකිල්ල:Track listing

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අංකය. ගීතය කාලය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Track listing
| collapsed    = 
| headline    = 
| extra_column  = 
| total_length  = 

| all_writing   = 
| all_lyrics   = 
| all_music    = 

| writing_credits = 
| lyrics_credits = 
| music_credits  = 

| title1     = 
| note1      = 
| writer1     = 
| lyrics1     = 
| music1     = 
| extra1     = 
| length1     = 

| title2     = 
| note2      = 
| writer2     = 
| lyrics2     = 
| music2     = 
| extra2     = 
| length2     = 

| title3     = 
| note3      = 
| writer3     = 
| lyrics3     = 
| music3     = 
| extra3     = 
| length3     = 

| title4     = 
| note4      = 
| writer4     = 
| lyrics4     = 
| music4     = 
| extra4     = 
| length4     = 

| title5     = 
| note5      = 
| writer5     = 
| lyrics5     = 
| music5     = 
| extra5     = 
| length5     = 

| title6     = 
| note6      = 
| writer6     = 
| lyrics6     = 
| music6     = 
| extra6     = 
| length6     = 

| title7     = 
| note7      = 
| writer7     = 
| lyrics7     = 
| music7     = 
| extra7     = 
| length7     = 

| title8     = 
| note8      = 
| writer8     = 
| lyrics8     = 
| music8     = 
| extra8     = 
| length8     = 

| title9     = 
| note9      = 
| writer9     = 
| lyrics9     = 
| music9     = 
| extra9     = 
| length9     = 

| title10     = 
| note10     = 
| writer10    = 
| lyrics10    = 
| music10     = 
| extra10     = 
| length10    = 

| title11     = 
| note11     = 
| writer11    = 
| lyrics11    = 
| music11     = 
| extra11     = 
| length11    = 

| title12     = 
| note12     = 
| writer12    = 
| lyrics12    = 
| music12     = 
| extra12     = 
| length12    = 

| title13     = 
| note13     = 
| writer13    = 
| lyrics13    = 
| music13     = 
| extra13     = 
| length13    = 

| title14     = 
| note14     = 
| writer14    = 
| lyrics14    = 
| music14     = 
| extra14     = 
| length14    = 

| title15     = 
| note15     = 
| writer15    = 
| lyrics15    = 
| music15     = 
| extra15     = 
| length15    = 

| title16     = 
| note16     = 
| writer16    = 
| lyrics16    = 
| music16     = 
| extra16     = 
| length16    = 

| title17     = 
| note17     = 
| writer17    = 
| lyrics17    = 
| music17     = 
| extra17     = 
| length17    = 
}}

Examples[සංස්කරණය]

Smile by L'Arc-en-Ciel[සංස්කරණය]

Individual per-track credits for music and lyrics, original song titles in the notes field:

අංකය. ගීතයගී පදවැලසංගීතය කාලය
1. "Kiss" (接吻 Kuchizuke)HydeKen 4:25
2. "Ready Steady Go"  HydeTetsu 3:45
3. "Lover Boy"  KenKen 4:45
4. "Feeling Fine"  HydeKen 4:17
5. "Time Goes On"  TetsuTetsu 4:44
6. "Coming Closer"  HydeKen 5:14
7. "Forever" (永遠 Eien)HydeHyde 4:39
8. "Revelation"  HydeYukihiro 3:18
9. "Living in Your Eyes" (瞳の住人 Hitomi no Jyūnin)HydeTetsu 5:55
10. "Spirit Dreams Inside -Another Dream-"  HydeHyde 3:47
11. "Ready Steady Go (Hydeless Version)" (US release only)HydeTetsu 3:47

Yeah! by Def Leppard[සංස්කරණය]

Using the extra_column option to denote each song's original artist.

අංකය. ගීතයපද රචනාOriginal artist කාලය
1. "20th Century Boy"  Marc BolanT. Rex 3:41
2. "Rock On"  David EssexDavid Essex 2:53
3. "Hanging on the Telephone"  Jack LeeThe Nerves 2:23
4. "Waterloo Sunset"  Ray DaviesThe Kinks 3:38
5. "Hell Raiser"  Mike Chapman, Nicky ChinnSweet 3:20
6. "10538 Overture"  Jeff LynneElectric Light Orchestra 4:31
7. "Street Life"  Bryan FerryRoxy Music 3:26
8. "Drive-In Saturday"  David BowieDavid Bowie 4:07
9. "Little Bit of Love"  Paul Rodgers, Paul Kossoff, Andy Fraser, Simon KirkeFree 2:34
10. "The Golden Age of Rock 'n' Roll"  Ian HunterMott the Hoople 3:28
11. "No Matter What"  Pete HamBadfinger 2:57
12. "He's Gonna Step on You Again"  John Kongos, Christos DemetriouJohn Kongos 4:05
13. "Don't Believe a Word"  Phil LynottThin Lizzy 2:19
14. "Stay with Me"  Rod Stewart, Ronnie WoodFaces 4:30


See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Track_listing&oldid=406264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි