සැකිල්ල:Template sandbox notice/doc

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This template supports Wikipedia:Template test cases.

Usage[සංස්කරණය]

Mininum example[සංස්කරණය]

<noinclude>
{{ Template sandbox notice }}
</noinclude><!-- template code goes here -->

Location specific notice example[සංස්කරණය]

<noinclude>
{{ Template sandbox notice
|notice-for-sandbox={{ambox|text=This is a sandbox.|type=notice}}
|notice-not-sandbox={{ambox|text=This is elsewhere.|type=content}}
}}
<!-- notice for everywhere goes here -->
</noinclude><!-- template code goes here -->

Protection template example[සංස්කරණය]

This example partially implements Wikipedia:Protection policy:

<noinclude>
{{ Template sandbox notice
|notice-not-sandbox={{pp-semi-template|small=yes}}
}}
</noinclude><!-- template code goes here -->

Documentation example[සංස්කරණය]

This example implements Wikipedia:Template documentation:

<noinclude>
{{ Template sandbox notice }}
<!-- upper notice goes here -->
</noinclude><!-- template code goes here --><noinclude>
<!-- lower notice goes here -->
<!-- {{ Documentation }} OR {{ Documentation, template }} goes here -->
<!-- Add categories and inter-wikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>

Super deluxe example[සංස්කරණය]

This example supports Wikipedia:Template documentation and Wikipedia:Protection policy:

<noinclude>
{{ Template sandbox notice
|notice-for-sandbox={{ambox|text=This is a sandbox.|type=notice}}
|notice-not-sandbox={{ambox|text=This is elsewhere.|type=content}}
{{pp-semi-template|small=yes}}
}}
<!-- upper notice for everywhere goes here -->
</noinclude><!-- template code goes here --><noinclude>
<!-- lower notice for everywhere goes here -->
<!-- {{ Documentation }} OR {{ Documentation, template }} goes here -->
<!-- Add categories and inter-wikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>

Copy, paste & delete[සංස්කරණය]

The following example supports copying, pasting and deleting:

<noinclude>
{{ Template sandbox notice
|notice-for-sandbox=
|notice-not-sandbox=
<!-- protection templates, message box -->
{{pp-dispute}}
{{pp-office}}
{{pp-move}}
{{pp-protected}}
{{pp-template}}
{{pp-usertalk}}
{{pp-vandalism}}
{{pp-semi-protected}}
{{pp-semi-sock}}
{{pp-semi-spambot}}
{{pp-semi-template}}
{{pp-semi-usertalk}}
{{pp-semi-vandalism}}
<!-- protection templates, just icon -->
{{pp-dispute|small=yes}}
{{pp-office|small=yes}}
{{pp-move|small=yes}}
{{pp-protected|small=yes}}
{{pp-template|small=yes}}
{{pp-usertalk|small=yes}}
{{pp-vandalism|small=yes}}
{{pp-semi-protected|small=yes}}
{{pp-semi-sock|small=yes}}
{{pp-semi-spambot|small=yes}}
{{pp-semi-template|small=yes}}
{{pp-semi-usertalk|small=yes}}
{{pp-semi-vandalism|small=yes}}
<!-- protection templates, stop deleting, keep next line -->
}}
<!-- upper notice for everywhere goes here -->
</noinclude>template<noinclude>
<!-- lower notice for everywhere goes here -->
<!-- keep just one: {{ Documentation }} OR {{ Documentation, template }} -->
{{ Documentation }}
{{ Documentation, template }}
<!-- Add categories and inter-wikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Template_sandbox_notice/doc&oldid=273853" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි