සැකිල්ල:Taxonomy/

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

{Placeholder error message}.

This template is for example called by Template:Get regnum through Template:Get regnum/1, because the parent of "Life" gives the empty string.

For example:

  • {{t^4|{{t^8|{{t^^|{{t^|{{t^16|{{t^|Columbidae }} }} }} }} }} }} gives "{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{{Expansion depth limit exceeded}}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}".

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxonomy/&oldid=319363" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි