සැකිල්ල:Taxobox/species

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template is designed for use by {{Taxobox/core}}.

{{Taxobox/species|status system parameter|conservation status parameter}}

Returns the conservation code coloured circles and adds categories.

Examples
  • {{Taxobox/species |IUCN2.3 |EX }}
  • {{Taxobox/species |TNC |T5 }}

IUCN2.3[සංස්කරණය]

Value Image and text Category added
EX
Category:IUCN Red List extinct species
EW
Category:IUCN Red List extinct in the wild species
CR
Category:IUCN Red List critically endangered species
EN
Category:IUCN Red List endangered species
VU
Category:IUCN Red List vulnerable species
LR
alt =
අඩු අවදානමක් සහිත (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status
CD
LR/CD
Category:IUCN Red List conservation dependent species
NT
LR/NT
Category:IUCN Red List near threatened species
LC
LR/LC
Category:IUCN Red List least concern species
DD
Category:IUCN Red List data deficient species
NE
ඇගයීමට ලක් නොකළ (IUCN 2.3)
none
NR
හඳුනාගෙන නොමැති (IUCN 2.3)
none
PE

අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ, ඇතැම්විට නෂ්ට වූ (IUCN 2.3)
Category:IUCN Red List critically endangered species
PEW

අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ, ඇතැම්විට වනමය නෂ්ට වූ (IUCN 2.3)
Category:IUCN Red List critically endangered species
other
අවලංගු තත්ත්වය (IUCN 2.3)
Category:Invalid conservation status

IUCN3.1[සංස්කරණය]

Value Image and text Category added
EX
Category:IUCN Red List extinct species
EW
Category:IUCN Red List extinct in the wild species
CR
Category:IUCN Red List critically endangered species
EN
Category:IUCN Red List endangered species
VU
Category:IUCN Red List vulnerable species
NT
Category:IUCN Red List near threatened species
LC
Category:IUCN Red List least concern species
DD
Category:IUCN Red List data deficient species
NE
ඇගයුමට ලක් නොකළ (IUCN 3.1)
none
NR
හඳුනාගෙන නොමැති (IUCN 3.1)
none
PE

අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ, ඇතැම්විට නෂ්ට වූ (IUCN 3.1)
Category:IUCN Red List critically endangered species
PEW

අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ, ඇතැම්විට වනමය නෂ්ට වූ (IUCN 3.1)
Category:IUCN Red List critically endangered species
other
අවලංගු තත්ත්වය (IUCN 3.1)
Category:Invalid conservation status

EPBC[සංස්කරණය]

Value Image and text Category added
EX
Category:EPBC Act extinct biota
EW
Category:EPBC Act extinct in the wild biota
CR
Category:EPBC Act critically endangered biota
EN
Category:EPBC Act endangered biota
VU
Category:EPBC Act vulnerable biota
CD
Category:EPBC Act conservation dependent biota
DL

ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ (EPBC පනත)
none
other
අවලංගු තත්ත්වය (EPBC පනත)
Category:Invalid conservation status

TNC[සංස්කරණය]

Value Image and text Category added
GX

පූර්වානුමාන නෂ්ට වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe presumed extinct species
GH
Category:NatureServe possibly extinct species
G1

අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe critically imperiled species
G2

අන්තරායට ලක් වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe imperiled species
G3

අවදානමට ලක් වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe vulnerable species
G4

සුරක්ෂිත යැයි පෙනෙන (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe apparently secure species
G5

සුරක්ෂිත (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe secure species
GU

ශ්‍රේණිගත නොකළ (නේචර්සර්ව්)
none
TX

පූර්වානුමාන නෂ්ට වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe presumed extinct species
TH
Category:NatureServe possibly extinct species
T1

අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe critically imperiled species
T2

අන්තරායට ලක් වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe imperiled species
T3

අවදානමට ලක් වූ (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe vulnerable species
T4

සුරක්ෂිත යැයි පෙනෙන (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe apparently secure species
T5

සුරක්ෂිත (නේචර්සර්ව්)
Category:NatureServe secure species
TU

ශ්‍රේණිගත‍ නොකළ (නේචර්සර්ව්)
none
other
අවලංගු තත්ත්වය (නේචර්සර්ව්)
Category:Invalid conservation status

ESA[සංස්කරණය]

Value Image and text Category added
EX
none
E
LE
none
T
LT
none
DL

ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ (ESA)
none
other
අවලංගු තත්ත්වය (ESA)
Category:Invalid conservation status

COSEWIC[සංස්කරණය]

Value Image and text Category added
X
none
XT

මුලිනුපුටා දැමූ (කැනඩාව) (COSEWIC)
none
E
none
T
none
SC

විශේෂ අවධානයට ලක් වූ (COSEWIC)
none
NAR
none
other
අවලංගු තත්ත්වය (COSEWIC)
Category:Invalid conservation status

Tracking categories[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Taxobox/species&oldid=397899" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි