සැකිල්ල:Str index any

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

The Template:str_index_any extracts a specified nth character from a string, even allowing for accented letters to be included in the string.

Usage[සංස්කරණය]

{{str index any|text|n}} = Returns the n-th character of text.

Supports a larger character set, allowing the text to have accented letters. Returns an error message for unknown characters. Returns   for a blank space.

Examples[සංස්කරණය]

  • {{str index any|0123456789ABCDEF|15}} → E
  • {{str index any|ÁBĆĎÉf-ABCDEF|4}} → Ď
  • {{str len|{{str index any|a b|1}}}} → 1
  • {{str len|{{str index any|a b|2}}}} → 5
  • {{str len|{{str index any|a b|3}}}} → 1

The last example shows extraction of letter "b" with string length as 1. The prior example extracts a blank but considers the length as 5 for the 5 characters " " even though there is only 1 space, and hence, {{str len| }} → 5. If surrounded by 2 other characters, then the length might be totalled incorrectly as 7 (rather than 3 characters):

  • {{str len|<{{str index any|a b|2}}>}} → 7
  • {{str len|X{{str index any|a b|2}}X}} → 7
  • {{str len|X{{str index|a b|2}}X}} → 7
  • X{{str index any|a b|2}}X → X X

The same string-length problem occurs when using template {str index}. There might be other quirks as well, but most cases work as expected.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Str_index_any&oldid=200945" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි