සැකිල්ල:Start tab

විකිපීඩියා වෙතින්


Example for Wikipedia:WikiProject Athletics:

{{Start tab
| tab-1     = Current page
| link-1    = Template:Start tab
| tab-2     = Project
| link-2    = Wikipedia:WikiProject Athletics
| tab-3     = Project talk
| link-3    = Wikipedia talk:WikiProject Athletics
| tab-4     = Olympics Project
| link-4    = Wikipedia:WikiProject Olympics
| border    = 1px solid #808080
| off tab color = #f0f0ff
| on tab color = 
| rounding   = 5em
| tab alignment = center
}}

Text for main part of page goes here.

{{End tab
| tab-1     = Current page
| link-1    = Template:Start tab
| tab-2     = Project
| link-2    = Wikipedia:WikiProject Athletics
| tab-3     = Project talk
| link-3    = Wikipedia talk:WikiProject Athletics
| tab-4     = Olympics Project
| link-4    = Wikipedia:WikiProject Olympics
| border    = 1px solid #808080
| off tab color = #f0f0ff
| on tab color = 
| rounding   = 5em
| tab alignment = center
}}
 Current page Project Project talk Olympics Project 

Text for main part of page goes here.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Start_tab&oldid=240056" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි