සැකිල්ල:Starbox detail

විකිපීඩියා වෙතින්
තොරතුරු පුවරුව
{{{component1}}}
Mass{{{mass}}} M
Mass{{{mass_mj}}} MJup
Radius{{{radius}}} R
Radius{{{radius_rj}}} RJup
Radius{{{radius_km}}} km
Luminosity{{{luminosity}}} L
Luminosity (bolometric){{{luminosity_bolometric}}} L
Luminosity (visual, LV){{{luminosity_visual}}} L
Surface gravity (log g){{{gravity}}} cgs
Temperature{{{temperature}}} K
Metallicity{{{metal}}}
Metallicity [Fe/H]{{{metal_fe}}} dex
Rotation{{{rotation}}}
Rotational velocity (v sin i){{{rotational_velocity}}} km/s
Age{{{age}}} years
Age{{{age_myr}}} Myr
Age{{{age_gyr}}} Gyr
{{{component2}}}
Mass{{{mass2}}} M
Mass{{{mass_mj2}}} MJup
Radius{{{radius2}}} R
Radius{{{radius_rj2}}} RJup
Radius{{{radius_km2}}} km
Luminosity{{{luminosity2}}} L
Luminosity (bolometric){{{luminosity_bolometric2}}} L
Luminosity (visual, LV){{{luminosity_visual2}}} L
Surface gravity (log g){{{gravity2}}} cgs
Temperature{{{temperature2}}} K
Metallicity{{{metal2}}}
Metallicity [Fe/H]{{{metal2_fe}}} dex
Rotation{{{rotation2}}}
Rotational velocity (v sin i){{{rotational_velocity2}}} km/s
Age{{{age2}}} years
Age{{{age_myr2}}} Myr
Age{{{age_gyr2}}} Gyr


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Starbox_detail&oldid=281367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි