සැකිල්ල:Sfnmp/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a companion template to {{Sfn}}; see there for a more general introduction. Unlike {{Sfn}}, however, {{Sfnmp}} supports the inclusion of multiple sources in a single footnote and renders the year in parentheses.

භාවිතය[සංස්කරණය]

Each of the several sources listed in the template is identified using a set of numbered (n) parameters where the first source is numbered 1, the second 2, etc. There is no set limit to the number of sources that may be listed in a single template though editors should be aware that readability suffers with an increase of the number of sources.

The following markup: {{Sfnmp|1a1=Smith|1a2=Jones|1a3=Johnson|1y=2005|1p=15|2a1=Jones|2a2=Johnson|2a3=Smith|2y=2004|2p=50}} will produce the following footnote: [1]

Parameters[සංස්කරණය]

The following parameters are used where n always begins at 1, increases by one for each successive source; n has no set limit.

 • |nam= – source n author (required) – has the form: nam where n is the source number, a indicates that this is an author parameter, and m identifies the mth author of source n|1a1= is first source author one, |5a4= is fifth source author four; author numbers (m) greater than 4 are ignored;
 • |ny= – year – accepted formats are: YYYY, n.d. or nd (no date), c. YYYY, YYYY–YYYY (endash separator); all dates may have a single lowercase letter disambiguator suffix; see sfn §More than one work in a year
 • |np= – in-source page cited
 • |npp= – in-source pages cited
 • |nloc= – in-source location when not pagination – appended to |np= or |npp= if present
 • |nref= – alternate reference identifier used to link source to its full citation; the special keyword none inhibits creation of a link from source to its long form reference
 • |nps= – source postscript – terminal character or text; defaults to none; the special keyword none (used by {{sfn}}) is silently ignored
 • |ps= – postscript – template's final terminal character or text; defaults to period (.); the special keyword none inhibits the postscript character; yields to |nps= where n is the last source

When a source has a single author, use of positional parameters for author and year is supported; both |author and year are required when there is more than one of these single-author sources listed in the template: {{Sfnmp|Smith|2005|1p=15|Jones|2004|2p=2}} which will produce the following footnote: [1]

 1. Smith (2005), p. 15; Jones (2004), p. 2.

Literature cited[සංස්කරණය]

 • Jones, John (2004). "My Journal Article". Journal of Important Studies. 509 (13): 10–23.
 • Jones, John; Johnson, John; Smith, John (2004). Our First Book.
 • Smith, John (2005). "Another Journal Article". Journal of Important Studies. 510 (14): 100–134.
 • Smith, John; Jones, John; Johnson, John (2005). Our Second Book.

See also[සංස්කරණය]

 • {{sfnm}} – a similar template that does not render source year in parentheses"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Sfnmp/ලේඛය&oldid=508654" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි