සැකිල්ල:Ntsh

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Ntsh (Number Table Sorting, Hidden) is the hidden version of Nts, for correctly sorting tables by their numeric columns. It does the same as Nts, except that it doesn't display anything visible. It can be used to prefix non-numeric entries; for example, you can write {{ntsh|0}}None to have the entry to the end of the table when sorting numerically using Nts.

What it solves[සංස්කරණය]

To use Help:Sorting and have it function correctly, numbers must be entered without thousands separators. To enable the display of thousands separators, this template automatically creates the hidden <span style="display:none">&&&&&&&123456789.&&1230</span> before the actual displayed number. It forces the sorting routine to use text sort on the hidden segment, which functions correctly due to the preceding ampersands (currently till 16 digits before, and 6 digits after the decimal separator).

Parameters[සංස්කරණය]

Only one: a real number without thousand separators.

Input[සංස්කරණය]

{{Ntsh|123456789.00123}}

Output[සංස්කරණය]

Output sent to table

 <span style="display:none">&&&&&&&123456789.&&1230</span>

No output is displayed to the user.

...unless he is using a text browser. Whereupon disaster ensues. Please see Wikipedia:Accessibility#Users with limited CSS/JavaScript support.

See also[සංස්කරණය]

  • {{Nts}}
  • {{Sms}} - probably a duplicate of this Ntsh-template
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Ntsh&oldid=364732" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි