සැකිල්ල:MathWorld

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Weisstein, Eric W. "MathWorld". MathWorld.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is used for links or references to https://mathworld.wolfram.com/

Usage[සංස්කරණය]

{{MathWorld |id= |title= |author= |access-date= |ref= }}

where all parameters must be in title case.

Params[සංස්කරණය]

  1. |id= - e.g.: GammaFunction
  2. |title= - e.g.: Gamma Function; defaults to page name
  3. |author= (optional) e.g.: John Doe (default is Eric Wolfgang Weisstein)
  4. |access-date= - for use in citations
  5. |ref= - to mark a reference anchor name to match {{sfn}}-style references
  6. |mode= - "cs1" (the default) or "cs2" for Citation Style 1 or Citation Style 2

HTML anchor[සංස්කරණය]

The template uses a HTML anchor of #Reference-Mathworld-(article name). Thus, to reference a MathWorld article entitled "Gigantic Prime" using Harvard style references, use ([[#Reference-Mathworld-Gigantic Prime|Weisstein]]) which will display as: (Weisstein). When clicked, the link is to the reference in the following example.

Example[සංස්කරණය]

MathWorld[සංස්කරණය]

  • Code: {{MathWorld |title=Gigantic Prime |id=GiganticPrime |access-date={{subst:TODAY}}}}
Output: Weisstein, Eric W. "Gigantic Prime". MathWorld. Retrieved 22 ජූනි 2022.

MathWorld2[සංස්කරණය]

Compare with:

  • Code:{{MathWorld2 |title=Gigantic Prime |id=GiganticPrime |access-date={{subst:TODAY}}}}
Output: සැකිල්ල:MathWorld2

See also[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Wolfram see also

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:MathWorld&oldid=500593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි